Pracovní skupina IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc

Hlavní poradní orgán přípravy IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc.

V pracovní skupině jsou zástupci příslušných odborů Magistrátu města Olomouce – odboru koncepce a rozvoje, odboru školství, odboru evropských projektů, odboru investic – a partnerů jako je např. Univerzita Palackého v Olomouci.

Pro zapojení partnerů do procesu přípravy a realizace tematického IPRM byla na internetových stránkách SMOl vyhlášena výzva pro potencionální partnery IPRM. Výzvou oslovené organizace musí předložit a popsat stručnou představu o formě a obsahu zapojení do Integrovaného plánu rozvoje města. Pokud bude přínosné zapojení dalších partnerů do IPRM, bude pracovní skupina rozšířena o nové členy.

Na jednání RMO konaném dne 26.1.2016 bylo schváleno následující složení Řídícího výboru IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc.

Složení pracovní skupiny IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc

 • Ing. Radovan Sítek – vedoucí odboru evropských projektů
 • Ing. Marek Drešr – odbor evropských projektů
 • Ing. Ludmila Žaláková – odbor koncepce a rozvoje
 • Ing. Vladimír Michalička – vedoucí odboru investic
 • Ing. Václav Šnajdr – odbor investic
 • PhDr. Hana Fantová – vedoucí odboru školství
 • Jaroslava Večeřová – odbor školství
 • PhDr. RNDr. Ivo Frébort, Ph.D. – Přírodovědecká fakulta UP
 • Doc. RNDr. Martin Modrianský, Ph.D. – Lékařská fakulta UP
 • Ing. Irena Kašpárková –RAVEN EU Advisory, a. s.
 • Manažer IPRM

Kompetence:

 • připravuje materiály pro jednání Řídícího výboru
 • ve spolupráci s odborem evropských projektů připravuje materiály do kolektivních orgánů města
 • zajišťuje připomínkování předkládaných materiálů
 • podílí se na přípravě Prováděcího dokumentu k IPRM a přípravě veřejných výzev
 • hodnotí projekty a předkládá je Řídícímu výboru s doporučením, zda projekt zařadit či nezařadit do IPRM
 • při své činnosti postupuje v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města a Metodickým pokynem Integrovaný plán rozvoje města vydaným v rámci výzvy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava