Realizované projekty

19. prosince 2013 (čt)

Rekonstrukce ulice U Botanické zahrady

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 19/2010
Výše dotace: 4 687 883 Kč
Celkové výdaje projektu: 5 515 156 Kč
Popis projektu: Cílem projektu je rekonstrukce ulice U Botanické zahrady, kterou statutární město realizovalo v letech 2009 a 2010. Předmětem stavby jsou stavební úpravy místní komunikace - části ulice U Botanické zahrady severně od trati ČD po městský park Smetanovy sady v délce cca 150m. Stavební úpravy obsahují i rekonstrukci kanalizace, úpravu křižovatky s ulicí Zamenhofovou a to v úseku cca 20m po vjezdy do areálů TSMO a bude také vybudování 11 parkovacích stání. Zrekonstruovaná ulice představuje významné komunikační spojení pro chodce a cyklisty mezi centrem a rozrůstajícími se sídlišti na jižním okraji města slouží občanům města i turistům, kteří město navštíví.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.

 

Rekonstrukce ulice Krakovská

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 19/2010
Výše dotace: 4 666 645 Kč
Celkové výdaje projektu: 9 211 439 Kč
Popis projektu: Hlavním cílem projektu je rekonstrukce ulice Krakovská v letech 2009-2010. Stavební úpravy spočívají v rekonstrukci komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu včetně veřejných částí přípojek na ulici Krakovská v úseku od křižovatky ulic Krakovská - Rooseveltova po křižovatku ulic Krakovská - Českobratrská. Součástí projektu je také návrh parkovacích stání a vegetačních úprav.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.

 

Štítného – rekonstrukce komunikace

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 19/2010
Výše dotace: 24 426 941 Kč
Celkové výdaje projektu: 55 856 296 Kč
Popis projektu: Projekt řeší provedení komplexní rekonstrukce ulice Štítného v Olomouci. Jedná se o velmi frekventovanou komunikaci o délce 350 m spojující ulici Wolkerova, na které se nachází výstaviště Flora Olomouc s ulicí Foersterova (pod Fakultní nemocnicí Olomouc). V rámci projektu bude provedena rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace včetně chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení. Stavba rovněž zahrnuje přemístění stávajících tramvajových zastávek na ulici Wolkerova, vybudováním nových zastávek tzv. "Vídeňského typu" poblíž nově řešené křižovatky Štítného - Wolkerova.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.

 

Inline stezky Olomouc – Hejčínské louky

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 19/2010
Výše dotace: 8 590 010 Kč
Celkové výdaje projektu: 11 085 081 Kč
Popis projektu: Projekt je zaměřený na vybudování čtyř inline stezek, které budou tvořit okruh o celkové délce 3,3 km. Realizací projektu dojde k vytvoření příjemného prostředí pro volnočasové aktivity pro širokou veřejnost. Pro zajištění přístupu do lokality jsou v rámci projektu navržena dvě místa pro záchytná parkoviště, na obou těchto parkovištích se počítá s parkovacími místy pro zdravotně postižené. Součástí projektu je i provedení vegetačních úprav. Navržená stavba je určena především pro rekreační využití se zajištěním bezpečného pohybu bruslařů, cyklistů a pěších.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla dokončena, inline stezky slouží veřejnosti.

 

ZŠ Heyrovského – Sportujeme společně

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 25/2011
Výše dotace: 19 656 773 Kč
Celkové výdaje projektu: 28 135 799 Kč
Popis projektu: Cílem projektu je rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu ZŠ Heyrovského, které je městem plánováno tak, že se stávající areál rozšíří, některá jeho hřiště budou mírně přesunuta oproti současnému umístění a celkově se zlepší úroveň infrastruktury areálu.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.

 

MŠ Rooseveltova

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 25/2011
Výše dotace: 11 415 554 Kč
Celkové výdaje projektu: 13 871 070 Kč
Popis projektu: Cílem projektu je výstavba zcela nového objektu pro účely provozování mateřské školy. Jedná se o školu se zaměřením na výuku v anglickém jazyce, přičemž město nebude tuto MŠ přímo provozovat, ale objekt bude pronajímat vybranému zájemci.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.

 

MŠ Bieblova - rekonstrukce

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 28/2011
Výše dotace: 1 768 794,86 Kč
Celkové výdaje projektu: 3 760 495,31 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je rozšíření školky MŠ Bieblova o jedno oddělení, které bude umístěno v prostorách původních jeslí. Cílem předkládaného projektu je rekonstrukce mateřské školy, která zahrnuje provedení stavebních úprav přízemí, úpravu stávajících rozvodů TZB, nové instalace el. rozvodů, stupaček kanalizace, rozvodů vody a podlahového vytápění, vybudování hygienického zázemí a dodávku interiérových prvků za účelem zprovoznění jednoho oddělení mateřské školy Bieblova v Olomouci. Realizací projektu se navýší kapacita MŠ o 28 dětí.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.

 

MŠ Čajkovského - rekonstrukce

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 28/2011
Výše dotace: 1 488 097,54 Kč
Celkové výdaje projektu: 4 901 864,06 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je navýšení kapacity MŠ Čajkovského. Projekt řeší kompletní rekonstrukci 1. NP a části 2. NP stávající přízemní budovy s podkrovím včetně rekonstrukce nevyužívané spojovací chodby (koridoru) propojující navzájem oddělené objekty mateřské školy, tj. celková užitná rekonstruovaná plocha činí 171,9 m2. Realizací projektu vznikne v přízemí vedle sociálního zařízení pro děti, šatny, úklidové místnosti a výdejny jídel, především nový pobytový prostor (oddělení) pro 24 dětí předškolního věku. V podkroví bude nově umístěna denní a technická místnost s keramickou pecí, kterou budou moci využívat všechny děti mateřské školy, tj. 108 stávajících plus 24 nově příchozích dětí.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.

 

MŠ Jílová - zprovoznění oddělení

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 32/2012
Výše dotace: 2 482 966,96 Kč
Celkové výdaje projektu: 5 095 000,00 Kč
Popis projektu: Cílem projektu je navýšení kapacity MŠ Jílová. Projekt řeší stavební úpravy stávající dvoupodlažní budovy, ve které je umístěno celkem pět oddělení mateřské školy. Pouze tři z pěti oddělení jsou v současné době v provozu, ve dvou zbývajících, nevyužívaných jsou připravovány stavební úpravy pro jejich opětovné zprovoznění. Realizací projektu vzniknou dvě nová oddělení pro celkem 56 dětí předškolního věku o celkové užitné ploše 480,07 m2 a rovněž dojde k vytvoření 2 nových pracovních míst. Nová oddělení budou v průběhu dne účelově členěna na hrací místnost, prostory pro odpočinek, vzdělávání a prostor jídelny.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.

 

Dolní náměstí – rekonstrukce

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 37/2012
Výše dotace: 54 661 889 Kč
Celkové výdaje projektu: 111 791 075 Kč
Popis projektu: Projekt počítá s rekonstrukcí historické dlažby náměstí vč. podkladových vrstev, kompletní rekonstrukcí stokové sítě, rekonstrukcí kabelových vedení VN, NN. Dále bude provedena revitalizace zeleně, úprava VO, rekonstrukce kanalizace, stavební úprava vodovodu a plynovodu. Jelikož vodovod i plynovod se nachází v dobrém stavu, dojde pouze ke zrušení nefunkčních úseků a vybudování nových přeložek. Výstupem projektu bude zrevitalizované a zrekonstruované Dolní náměstí. Projekt počítá i s bezbariérovými úpravami ve formě nájezdů, slepecké zámkové dlažby a signálních a varovných pásů.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.

 

MŠ Svatoplukova 11

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 37/2012
Výše dotace: 9 169 200 Kč
Celkové výdaje projektu: 21 768 747 Kč
Popis projektu: Obsahem projektu je vybudování dvou nových oddělení mateřské školky v budově bývalé chirurgie na ulici Svatoplukova a vytvoření venkovního hřiště pro děti z MŠ. V rámci realizace projektu dojde k rekonstrukci stávajícího objektu a zřízení 2 oddělení MŠ o kapacitě 50 dětí a bude vytvořeno 6 nových pracovních míst. Součástí MŠ budou herny, pracovny, umývárny a WC, přípravny a výdejny jídel, zázemí personálu MŠ a sklady pro MŠ, šatna pro děti. Součástí rekonstrukce budovy, která byla v minulosti využívána k jiným účelům je i realizace technických instalací a rozvodů, vytvoření nového vstupu do objektu. Pro děti z MŠ bude v přilehlém parčíku vybudováno nové venkovní hřiště.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.

 

Sportujeme společně – ZŠ Zeyerova

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 25/2011
Výše dotace: 6 181 734 Kč
Celkové výdaje projektu: 8 161 057 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace zastaralého sportoviště, které je součástí ZŠ Zeyerova. Modernizace bude zahrnovat stávající běžecký ovál se sprinterskou rovinkou, sektor pro skok daleký, asfaltové hřiště uprostřed oválu, osazení nových pingpongových stolů, současně je navrženo nové oplocení sportoviště. Součástí projektu je také modernizace stávajícího objektu garáží a skladů za účelem vytvoření zázemí pro sportoviště. Sportoviště bude využíváno pro výuku TV, školní družiny a jiné školní i mimoškolní aktivity žáků, v odpoledních hodinách bude přístupné pro širokou veřejnost.

Aktuální informace: Projekt bude realizován v roce 2012.

 

Sportujeme společně – ZŠ Rožňavská

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 32/2012
Výše dotace: 6 511 964 Kč
Celkové výdaje projektu: 7 661 134 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce sportovně-rekreační plochy o celkové ploše 3 033 m2 nacházející se v areálu školního sportoviště ZŠ Rožňavská. V rámci realizace projektu budou odstraněna čtyři stávající asfalstobetonová a písčitá hřiště, která již svou technickou úrovní nesplňují současné standardy pro sportovní a volnočasové aktivity. Hřiště budou nahrazena zcela novými, oplocenými (samostatně uzamykatelnými) hřišti s umělým povrchem. Bude se jednat o nové víceúčelové hřiště pro tenis, volejbal/nohejbal, streetball a florbal, dále hřiště pro basketbal a hřiště pro malou kopanou. V rámci projektu je dále řešena přípojka vodovodu, veřejné osvětlení a jednoduchý kamerový systém.

Aktuální informace: Projekt bude realizován v roce 2013.

 

Plavecký stadion – rekonstrukce venkovního areálu

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 30/2012
Výše dotace: 14 000 000 Kč
Celkové výdaje projektu: 46 121 547 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce venkovního areálu plaveckého stadionu v centru města Olomouce, kterou provede statutární město Olomouc do června 2013. Rekonstrukce je potřebná z hlediska technického stavu areálu, který by mohl zapříčinit jeho uzavření z důvodu poškození bazénové vany. V areálu je rovněž nevyhovující síť komunikací pro pěší, nedostatečné množství městského mobiliáře, zeleně a omezená nabídka doprovodných služeb (např. dětské hřiště). Tyto nedostatky ztěžují pobyt ve venkovním plaveckém areálu a odrazují od návštěvy areálu. Rekonstruovaného a revitalizovaného venkovního plaveckého areálu budou využívat především obyvatelé města Olomouce a blízkého okolí, návštěvníci a turisté města Olomouce a okolí, ale též i sportovní kluby a organizace, žáci základních škol apod.

Aktuální informace: Projekt bude realizován v letech 2012–2013.

 

Společně do školy – ZŠ Tř. Spojenců

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 25/2011
Výše dotace: 2 922 341,58 Kč
Celkové výdaje projektu: 4 630 447,00 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba nového vzdělávacího prostoru formou přístavby a potřebných stavebních úprav stávajícího objektu ZŠ Tř. Spojenců. Jedná se o přístavbu učebny, která bude primárně využita pro výuku hudební výchovy, čtenářské gramotnosti v rámci českého jazyka, dále zde bude probíhat výuka anglického jazyka a zdravotní tělesné výchovy. V odpolednícho hodinách bude učebna navíc využívána jako prostor pro školní družinu.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.