Schválené projekty

1. října 2012 (po)

Bikepark Olomouc

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 28/2011
Výše dotace: 3 093 560 Kč
Celkové výdaje projektu: 3 639 482 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba nového terénního sportovního hřiště pro freestylové cyklistické aktivity - MTB a BMX sporty. Bude se jednat o volně přístupné veřejné sportoviště o celkové rozloze cca 10 000 m2, které bude provozováno sezónně (v období od dubna do října) a bude přístupné bezplatně. Projekt zahrnuje samotnou přípravu území, vlastní stavební úpravy (vybudování jednotlivých drah a překážek, zázemí správce, úprava stávající polní cesty na obslužnou komunikaci, vybudování parkoviště pro 10 vozidel typu O2). Součástí projektu je dále elektropřípojka a sadové úpravy. Realizací projektu dojde k využití území, které bylo původně odtěžené při získávání stavební suroviny a později používané jako úložiště teplárenského popílku, k výstavbě nového sportoviště pro freestylové cyklistické aktivity. Areál bude také sloužit k pořádání závodů celorepublikového rozsahu.
Lokalita je z východní strany limitována ulicí Kyselovskou a tratí Českých drah (č. 301 Olomouc – Nezamyslice). V západní části navazuje na rekreační oblast Slavonínského lesa a příměstskou zemědělskou krajinu.

Aktuální informace: Projekt bude realizován v roce 2013.

 

ZŠ Svatoplukova 11 – venkovní hřiště

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 38/2012
Výše dotace: 3 723 686 Kč
Celkové výdaje projektu: 4 380 807 Kč
Popis projektu: Obsahem projektu je vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem, jehož součástí je i dráha pro skok daleký. V rámci projektu bude provedena rekonstrukce stávajících zpevněných ploch z betonových panelů. Tyto budou odstraněny a nahrazeny novými plochami ze zámkové dlažby. Nově navržené zpevněné plochy jsou řešeny jako obslužné a manipulační komunikace pro občasný pojezd osobních a nákladních aut. Plocha hřiště bude uměle osvětlena. Nové sportoviště bude využíváno pro výuku tělesné výchovy, pro školní družiny a jiné školní i mimoškolní aktivity žáků. V odpoledních hodinách a o prázdninách bude přístupné široké veřejnosti.

Aktuální informace: Byl vysoutěžen dodavatel stavby.

 

ZŠ/MŠ Řezníčkova – hřiště

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 38/2012
Výše dotace: 6 824 798 Kč
Celkové výdaje projektu: 8 869 159 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba nového hřiště, skládajícího se ze dvou částí - jedna pro základní a druhá pro mateřskou školu v Hodolanech. Obojí bude v odpoledních hodinách, o víkendech, prázdninách a svátcích přístupné pro veřejnost. Na ploše bude vybudováno víceúčelové hřiště (např. pro malou kopanou), basketbalové, volejbalové a beachvolejbalové hřiště, skok daleký, běžecká dráha a dráha pro dopravní výuku. Hřiště mateřské školy bude složeno z dvou pískovišť, několika houpadel, mlhoviště apod. Součástí projektu je provedení vegetačních úprav, vybudování zázemí pro správce hřiště, skladu sportovního náčiní, sociálního zařízení pro uživatele hřiště a veřejného osvětlení. Realizací projektu dojde k vytvoření chybějícího zázemí pro děti ZŠ a MŠ, přirozeného prostoru pro setkávání, sport a relaxaci obyvatel této městské části a zvýší se estetická hodnota dané lokality.

Aktuální informace: Probíhá zpracování projektové dokumentace projektu.

 

ZŠ Mozartova – rekonstrukce hřiště

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 40/2013
Výše dotace: 3 401 485 Kč
Celkové výdaje projektu: 4 001 747 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce staršího školního sportovního hřiště ZŠ Mozartova 48, Olomouc, které je technicky i morálně zastaralé a nevyhovuje dnešním potřebám pro výuku tělesné výchovy, sport a relaxaci. V areálu budou situována dvě sportovní víceúčelová hřiště - větší o hrací ploše 20 x 40 m a menší 9 x 18 m. Dále bude vybudována běžecká dráha na 60 m, na jehož konci bude doskočiště pro skok daleký. V areálu bude vybudováno i hřiště pro petangue a kuličky, herní prvky pro menší děti a venkovní stoly pro stolní tenis. Celý areál budou využívat žáci této školy, v odpoledních hodinách, o prázdninách, víkendech a svátcích bude přístupný dětem z okolních mateřských škol a široké veřejnosti všech věkových kategorií. Na provoz hřiště bude dohlížet správce, který zabezpečuje i údržbu.

Aktuální informace: Probíhá zpracování projektové dokumentace projektu.

 

ZŠ Demlova – rekonstrukce hřiště

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 40/2013
Výše dotace: 6 542 507 Kč
Celkové výdaje projektu: 7 697 067 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Demlova, 18, která je vyvolána jak technickým stavem, tak i morální zastaralostí jednotlivých hřišť, která už nevyhovují dnešním požadavkům na výuku tělesné výchovy, sport a relaxaci. Navrhovaná koncepce účelně uspořádává stávající lehkoatletický areál, sportovní multifunkční hřiště (uvnitř běžeckého oválu), integruje běžeckou dráhu, skok do dálky a vrh koulí. Dále dojde k rekonstrukci tenisové stěny, ping-pongových stolů a hřiště pro plážový volejbal. Rovněž vznikne zcela nové hřiště pro florbal a tenis, dětské hřiště a zázemí pro správce hřiště. Hřiště bude v době školní výuky sloužit dětem ZŠ Demlova, v odpoledních hodinách, víkendech, státních svátcích a prázdninách bude otevřeno pro širokou veřejnost všech věkových skupin.

Aktuální informace: Probíhá zpracování projektové dokumentace projektu.

 

ZŠ Spojenců – hřiště

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 42/2013
Výše dotace: 1 911 650 Kč
Celkové výdaje projektu: 2 273 022 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Spojenců, která je vyvolána jak technickým stavem, tak i morální zastaralostí jednotlivých hřišť, která už nevyhovují dnešním požadavkům na výuku tělesné výchovy, sport a relaxaci. V areálu bude ponechán současný koncept dvou sportovních hřišť - velké víceúčelové hřiště např. pro malou kopanou a tenis, menší víceúčelové hřiště pro kolektivní míčové hry jako např. basketbal, volejbal či vybíjená - dále vybudována běžecká dráha s doskočištěm pro skok daleký a areál pro aktivní trávení volného času dětí navštěvujících školní družinu či přestávek ve vyučování. Hřiště bude v době školní výuky sloužit dětem ZŠ Spojenců, v odpoledních hodinách a o prázdninách bude využíváno členy hokejového klubu, plaveckého oddílu i širokou veřejností všech věkových skupin.

Aktuální informace: Probíhá zpracování projektové dokumentace projektu.

 

ZŠ Svatoplukova 11 – tělocvična

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 39/2012
Výše dotace: 6 524 637 Kč
Celkové výdaje projektu: 9 502 667 Kč
Popis projektu: Obsahem projektu je rekonstrukce bývalého kina na gymnastickou tělocvičnu, která bude sloužit zejména pro výuku tělesné výchovy dětí jak ze ZŠ Svatoplukova, tak i dalších škol v okolí a také pro volnočasové aktivity organizované i neorganizované veřejnosti. V projektu dojde kromě přebudování sálu kina na tělocvičnu a nářaďovnu také k vytvoření nezbytného zázemí - šatny a sociální zařízení pro žáky, šatny a sociální zařízení pro veřejnost, vytvoření samostatného nového vstupu, kde bude pro bezbariérový přístup osazena plošina.

Aktuální informace: Byl vysoutěžen dodavatel stavby.

 

MŠ Zeyerova - suterén

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 39/2012
Výše dotace: 1 552 853 Kč
Celkové výdaje projektu: 2 348 798 Kč
Popis projektu: Projekt řeší rekonstrukci nevyužívaných prostor suterénu dvoupodlažního objektu MŠ Zeyerova s cílem rozšířit možnosti výuky tělesné výchovy i realizaci dalších pohybových, sportovních, relaxačních, volnočasových, aj. aktivit, v tomto předškolním zařízení. Centrální místnost v suterénu, která dříve sloužila jako kuchyně (varna), bude rozšířena o část přilehlé chodby a sousední místnosti. V takto zvětšeném prostoru vznikne nově místnost pro pohybové, tělovýchovné a relaxační aktivity dětí, které kvůli bezpečnosti nelze plně realizovat ve stávajících prostorách školky. V návaznosti na tuto místnost bude mj. zbudováno příslušné sociální zázemí (WC, sprchy), šatny a sklady (hraček, cvičebních pomůcek, nábytku, apod.).

Aktuální informace: Probíhá soutěž na dodavatele stavby.

 

ZŠ Nemilany - Společně do školy

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 42/2013
Výše dotace: 14 393 455 Kč
Celkové výdaje projektu: 19 936 874 Kč
Popis projektu: Obsahem projektu jsou stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající ZŠ Nemilany a stavba nové tělocvičny. Projekt přispěje k rozšíření kapacity ZŠ Nemilany o nové vyučovací prostory včetně odborných učeben a vhodného prostoru pro výuku tělesné výchovy ale také k vytvoření kvalitních a moderních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ. Stávající objekt ZŠ se skládá ze tří částí. Projektem bude zasažena střední a pravá část budovy. V rámci projektu vznikne nad střední částí budovy druhé podlaží, v přízemí budovy multifunkční místnost, která bude v dopoledních a odpoledních hodinách sloužit k výchovně-vzdělávacím aktivitám a přes poledne jako jídelna, výdejna stravy, nájezdová rampa. Rozšířeny a modernizovány budou některé učebny v pravé části budovy a další místnosti v rámci školy. V zahradě školy vznikne nová tělocvična nahrazující stávající, která nevyhovuje požadavkům na výuku TV.

Aktuální informace: Je připravována soutěž na dodavatele stavby.

 

MŠ Michalské stromořadí

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 42/2013
Výše dotace: 3 314 997 Kč
Celkové výdaje projektu: 3 899 997 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je rozšíření kapacity MŠ Michalské stromořadí o jedno nové oddělení s kapacitou 24 dětí. Oddělení vznikne stavebními úpravami v dosud nevyužívané části podkroví stávající mateřské školy MŠ Michalské stromořadí v Olomouci. Vstup do nového oddělení je navržen po nově přistavěném schodišti, ze kterého je navržen vstup do oddělení. Oddělení tvoří herna a další provozní a technické místnosti.

Aktuální informace: Probíhá fyzická realizace projektu.

 

ZŠ Hálkova - přístavba učeben

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 42/2013
Výše dotace: 16 144 766 Kč
Celkové výdaje projektu: 21 344 111 Kč
Popis projektu: Obsahem projektu je stavba přístavby o dvou podlažích v celkové ploše 667,5 m2 včetně jejího napojení ke stávající budově základní školy Hálkova. Projekt přispěje k rozšíření kapacity ZŠ Hálkova o nové vyučovací prostory včetně vhodného prostoru pro výuku projektových činností. V rámci projektu dojde k demolici stávající malé přístavby, kde jsou v současnosti dvě třídy pro celkem 32 žáků, které kapacitně i technicky nevyhovují výuce. Realizací projektu dojde k vytvoření 2, resp. 3 tříd pro 80 žáků v 1. patře a multifunkčního prostoru pro výuku a další vzdělávací, společenské, volnočasové aktivity žáků s kapacitou 90 míst v přízemí přístavby.

Aktuální informace: Probíhá zpracování projektové dokumentace projektu.