Realizované projekty IPRÚ Olomouc

Podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu

Arcibiskupský palác Olomouc – zpřístupnění významné kulturní památky pro cestovní ruch

Žadatel: Arcibiskupství olomoucké
Výzva: 8/2008
Vyplacená dotace: 22 006 705 Kč
Celkové výdaje projektu: 26 001 907 Kč1)
Popis projektu: Projekt řešil provedení nezbytných stavebních úprav významné kulturní památky – Arcibiskupského paláce – se záměrem zpřístupnění této památky ve standardním období turistické sezóny (duben–září). Arcibiskupský palác je po ukončení realizace projektu plně zařazen do nabídky památek města Olomouce. Dále projekt řešil pořízení nezbytného vybavení a restaurátorské práce. Rovněž se v rámci tohoto projektu nakoupil audioprůvodce v pěti jazykových mutacích.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena v únoru 2011. Objekt arcibiskupského paláce byl otevřen veřejnosti. Další informace naleznete zde.

 

 

Rekonstrukce IC Olomouc

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 14/2009
Vyplacená dotace: 1 640 832 Kč
Celkové výdaje projektu: 2 363 714 Kč
Popis projektu: Realizací projektu došlo ke zkvalitnění doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch - vytvořením moderního, příjemného prostředí pro návštěvníky i pracovníky IC, zkvalitnění služeb poskytovaných návštěvníkům, a to rekonstrukcí exteriéru, interiéru a došlo k vybavení IC novou elektronikou a výpočetní technikou. Původní stav: prostor informačního střediska byl po dobu 10 let nezměněn, vyvolával pocit chaosu, nepřehlednosti a jeho nevyhovující interiér neplnil funkční a estetickou úlohu. Mimo jiné zde byly obrovské tepelné ztráty a hlukové zatížení prostor IC (kvůli špatné funkci oken a dveří).

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena. Rekonstruované prostory IC Olomouc slouží veřejnosti a návštěvníkům. Další informace naleznete zde

 

Jednotný systém značení památek a památných domů

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 14/2009
Vyplacená dotace: 1 014 220 Kč
Celkové výdaje projektu: 1 236 914 Kč
Popis projektu: Projekt se zaměřil na sjednocení označení historických objektů formou instalace informačních tabulí a dále na vytvoření čtyř nových domovních znamení na památných domech v Olomouci. Navrhovaná podoba vycházela z jednotného vizuálního stylu a navázala na dříve realizovaný informační a orientační systém. Původní situace značení domů a významných objektů nacházejících se na území města byla značně chaotická a naprosto nekoncepční. Objevovaly se zde zbytky tabulí ze 70. let 20. století, jejichž osazení bylo organizováno památkovými orgány. Dále zde byly jednotlivé osobní iniciativy majitelů domů na významných domech, ať už šlo o informační tabule nebo o domovní znamení.

Jednotný systém znační památek napomáhá lepší a přesnější orientaci tuzemských i zahraničních turistů ve městě Olomouci.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena v září 2010.

 

Turistický multimediální průvodce Olomoucí pro mobilní telekomunikační technologie (OLINA)

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 14/2009
Vyplacená dotace: 1 584 758 Kč
Celkové výdaje projektu: 2 941 197 Kč
Popis projektu: „Turistický multimediální průvodce Olomoucí pro mobilní telekomunikační technologie“ je moderním řešením zajištění kvalitní turistické informovanosti, které na území města v současné době neexistuje. Důvodem realizace projektu bylo zkvalitnění doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch. Průvodce představuje programovou aplikaci obsahující turistické informace v atraktivní formě ovládané interaktivním prostředím. Projekt je určen především pro turisty, kteří navštíví město, a také obyvatele Olomouce.

Aktuální informace: Projekt byl ukončen v červnu 2011. Multimediální průvodce slouží návštěvníkům a je možno si ho vypůjčit v IC Olomouc. Další informace naleznete zde

 

Informační systém ZOO Olomouc

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 14/2009
Vyplacená dotace: 2 531 732 Kč
Celkové výdaje projektu: 2 978 508 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu bylo vybudování tří přístřešků pro infoboxy v areálu Zoologické zahrady Olomouc a zakoupení tří infoboxů, které jednoznačně zkvalitní turistickou informovanost a zvýší atraktivnost ZOO. Pod přístřeškem (stylizovaném do jednoduchého afrického přístřešku) je umístěn infobox (informační terminál s dotykovým displejem), který poskytuje návštěvníkům veškeré potřebné informace nejen o ZOO, ale i o dalších turistických centrech (cílech) města Olomouc a Olomouckého kraje. Díky realizaci projektu mají cílové skupiny lepší přístup k následujícím informacím a službám – multimediální informace o ZOO a zvířatech chovaných v ZOO (lexikon, fotogalerie apod.); informace o programech, chystaných aktivitách a dalších aktivitách v ZOO (vzdělávání v ZOO, sponzoring, objednávka programu v ZOO apod); zprostředkování přístupu na webové prezentace dalších organizací zřizovaných městem Olomouc (muzea, historické objekty aj.).

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena. Informační systém je v provozu a slouží návštěvníkům. Další informace naleznete zde

 

Barokní bastionová pevnost – Prachárna Olomouc

Žadatel: Muzeum Olomoucké pevnosti o.s.
Výzva: 16/2009
Vyplacená dotace: 7 265 425 Kč
Celkové výdaje projektu: 8 547 565 Kč
Popis projektu: Cílem projektu byla stavební úprava bývalé prachárny v Korunní pevnůstce, kde byla vybudována expozice historie vojenství, fortů, zbraní a uniforem. Dále zde vznikl odpočinkový areál zpřístupněný veřejnosti.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena v říjnu 2011. Objekt byl otevřen veřejnosti na jaře 2012 a nyní je v plném provozu.

 

Pevnůstka Radíkov – Poterna

Žadatel: Fort Radíkov o.s.
Výzva: 16/2009
Vyplacená dotace: 8 331 377 Kč
Celkové výdaje projektu: 9 731 000 Kč
Popis projektu: Cílem projektu bylo provedení stavebních úprav tzv. Poterny, jednoho z nosných fortifikačních prvků celé pevnosti Radíkov. Po rekonstrukci této části pevnůstky je zde umístěna expozice o historii fortu, jeho postavení a využití v rámci vojenské strategie obrany města Olomouce jako důležitého obranného hraničního místa Rakousko-Uherské monarchie. Mezi vystavené exponáty  patří autentické konstrukční stavební výkresy pevnosti, historické vojenské mapy, dobové zbraně, munice aj. Součástí expozice je mimo jiné také promítání krátkého animovaného filmu, který zobrazuje virtuální prohlídku pevnůstky v podobě, v jaké byla reálně používána v době provozu.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena v listopadu 2011 a nyní je expozice k dispozici návštěvníkům dle otevírací doby fortu Radíkov.

 

Stavební úpravy fortu XXII a vybudování expozice prezentující vojenské opevnění města Olomouce

Žadatel: NATUR ENERGY, o.s.
Výzva: 16/2009
Celkové výdaje projektu: 9 161 987 Kč1)
Popis projektu: Cílem projektu je rekonstrukce pevnosti XXII Lazecká, která je v současnosti v nevyhovujícím technickém stavu. V rámci projektu bude vybudována expozice, která bude zaměřena na vojenskou historii města Olomouce a na historii samotné XXII. pevnosti. Rekonstrukce pevnosti umožní pořádání kulturně společenských akcí na nádvoří této památky či v jejích vnitřních prostorách.
V souvislosti s projektem vzniknou 2 nová pracovní místa.

Aktuální stav realizace: Realizátor projektu nedodal aktuální informace o stavu realizace projektu.

 

 

Muzeum Lagerfort XIII

Žadatel: NOVARA sdružení při fortu XIII Olomoucké a fortové a táborové pevnosti, o.s.
Výzva: 16/2010
Celkové výdaje projektu: 14 115 000 Kč1)
Popis projektu: Projekt je zaměřen na rekonstrukci části historického fortu XIII, který do roku 1998 sloužil armádě ČR jako muniční skladiště. Cílem projektu je stavební úprava této významné kulturní památky za účelem vybudování nové expozice prezentující Olomouc a jeho historii z pohledu vojenské tematiky zaměřující se na období let 1850–2000. V pevnosti dále vzniknou prostory, které budou využívány jako poslechová místnost, a bezbariérové sociální zařízení.
V souvislosti s projektem vznikne 2 nových pracovních míst.

Aktuální stav realizace: Realizátor projektu nedodal aktuální informace o stavu realizace projektu.

 

Podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném podoblastí podpory 3.1

Výstavba Hotelu U Parku

Žadatel: HOTEL U PARKU, s. r. o.
Výzva: 8/2008
Vyplacená dotace: 29 068 734 Kč
Celkové výdaje projektu: 162 189 904 Kč1)
Popis projektu: Hlavní aktivitou projektu bylo vybudování nového hotelu ve standardu *** ve spolupráci s nadnárodním řetězcem, který bude zajišťovat a garantovat vysokou kvalitu služeb pod značkou IBIS. Hotel má kapacitu cca 90 pokojů, současně došlo k vybudování 45 podzemních automobilových stání a restaurace.
V souvislosti s projektem vznikne 30 nových pracovních míst.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena, hotel je od července 2012 v  plném provozu.

 

Modernizace ubytování a zkvalitnění služeb hotelu Flora

Žadatel: RAKAS, spol. s r. o.
Výzva: 8/2008
Výše dotace: 9 153 442 Kč
Celkové výdaje projektu: 21 968 260 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu byla modernizaci 60 pokojů (120 lůžek) hotelu Flora s cílem zvýšení jejich certifikace na standard 4* (hosté mají možnost výběru mezi různými standardy ubytování), přístavba víceúčelového sálu a restaurační terasy (hotel dříve nenabízel venkovní posezení) a vestavbu wellness zóny (rozšíření původního balneo centra).
V souvislosti s projektem vznikne 10 nových pracovních míst.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla zahájena v červnu 2010 přístavbou restaurační terasy, následovala modernizace pokojů a chodeb, která byla ukončena v létě 2011. Přístavba víceúčelového kongresového sálu byla dokončena v květnu 2012 a konají se zde různé akce. Rozšíření balneocentra o welness zónu představovalo poslední etapu projektu. Projekt byl ukončen k 31.12.2012 a nyní je návštěvníkům vše plně k dispozici.

 

Rozšíření provozu hotelu Arigone - penzion Arigone

Žadatel: Mgr. Ondřej Pavelka
Výzva: 18/2010
Vyplacená dotace: 21 140 330 Kč
Celkové výdaje projektu: 38 264 574Kč 1)
Popis projektu: Cílem projektu bylo vybudování penzionu ve standartu****, který  navazuje na původní hotel Arigone. V penzionu bylo vybudováno 14 dvojlůžkových pokojů s nadstandardním vybavením - hydromasážní boxy, hydromasážní vany a infrasauny. Hostům v penzionu jsou k dispozici také relaxační služby ve formě masáží.
V souvislosti s projektem vzniknou 3 nová pracovní místa.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena, penzion je od srpna 2012 v plném provozu.

 

Jezdecký areál s ubytovacím zařízením Olomouc - Jízdárna Lazce

Žadatel: Ing. Jan Kutěj, realizaci projektu převzala firma Moravo Trading, s.r.o.
Výzva: 18/2010

Vyplacená dotace: 24 522 233 Kč
Celkové výdaje projektu: 46 556 853 Kč1)
Popis projektu: Realizací projektu došlo k vybudování jezdeckého areálu, který slouží jak k závodní činnosti, tak i k dalším aktivitám návštěvníků města Olomouce. V areálu se nachází venkovní závodní kolbiště, krytá jízdárna a boxy pro ustájení koní. Součástí areálu je i restaurace.
V souvislosti s projektem vznikne 6 nových pracovních míst.

Aktuální stav realizace: Fyzická realizace projektu byla ukončena k 31.12.2012 a nyní je areál v provozu.

 

 

Jezdecký areál s ubytovacím zařízením Olomouc – Penzion Lazce

Žadatel: Ing. Jan Kutěj, realizaci projektu převzala firma Moravo Trading, s.r.o.
Výzva: 18/2010

Vyplacená dotace: 14 213 911 Kč
Celkové výdaje projektu: 26 140 007 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu bylo vybudování penzionu kategorie ***, který bude sloužit jak návštěvníkům budoucího jezdeckého areálu, který vznikl v místní části Lazce, tak i ostatním návštěvníkům města Olomouce. Celková kapacita je 40 lůžek, počet parkovacích míst - 13.
V souvislosti s projektem vzniknou 3 nová pracovní místa.

Aktuální stav realizace: Fyzická realizace projektu byla ukončena k 31.12.2012, nyní je penzion v provozu.

 

 

Oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Koordinace a řízení IPRÚ Olomouc, Jesenicko a Šumpersko

Žadatel: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
Výzva: 8/2008
Výše dotace: 12 556 197 Kč
Celkové výdaje projektu: 12 556 197 Kč1)
Popis projektu: Hlavním cílem projektu je zajištění realizace IPRÚ ve všech jeho fázích, tj. zabezpečení aktivit souvisejících s přípravou, koordinací, řízením, monitorováním a publicitou IPRÚ v zájmu naplnění monitorovacích indikátorů jednotlivých IPRÚ. Součástí naplňování cílů je poskytování metodické pomoci předkladatelům individuálních projektů v rámci podoblasti podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném podoblastí podpory 3.1.1 a podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu ve fázi přípravy i realizace projektů.

 

1) Celkové výdaje projektu obsahují způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu