Cíl a aktivity v rámci IPRÚ Olomouc

13. listopadu 2013 (st)

Cílem IPRÚ Olomouc je v rámci komplexního a integrovaného přístupu ve vybraném území koncentrovat se v této lokalitě na rozvoj klíčových aktivit a využití potenciálu, které zvýší atraktivitu území pro cestovní ruch a přispějí ke zvýšení jeho návštěvnosti, k rozvoji podnikání, zvýšení privátních investic a tvorbě či udržení pracovních míst. Podpora je zaměřena na rozvoj odpovídajících forem a aktivit cestovního ruchu s důrazem na celoroční zvýšení návštěvnosti našeho města.

Aktivity v rámci aktualizace IPRÚ Olomouc

V souladu s aktualizací IPRÚ Olomouc se budou v letech 2011-2014 realizovat všechny projekty, které žadatelé podají do výzev v rámci ROP Střední Morava zaměřených na IPRÚ Olomouc.

Podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu

Aktivita A1: Revitalizace nebo rekonstrukce významného historického území, objektu včetně mobiliáře v historickém centru města Olomouce

Revitalizace významného historického území nebo objektu v historickém centru města Olomouce – stavební úpravy objektů, rekonstrukce, povrchové úpravy zpevněných ploch, úpravy veřejné zeleně, osvětlení, mobiliář, dobudování infrastruktury cestovního ruchu – vybudování expozice, informačního střediska, míst pro parkování, veřejného WC.

 • Cílem aktivity je dosáhnout lepšího využití turistického potenciálu dosud nevyužitých kulturních památek a zvýšení příjmů z cestovního ruchu pro subjekty nabízející služby cestovního ruchu prostřednictvím vzniku či zpřístupnění nových atraktivit města Olomouce, které se nacházejí v historickém centru města a svým rozsahem, kvalitou, výjimečností jsou ojedinělým produktem cestovního ruchu v České republice a ve střední Evropě.
 • alokace dotace 70,34 mil. Kč milionů Kč (maximální výše dotace činí 85% z celkových způsobilých výdajů projektu)
 • vhodní příjemci aktivity: statutární město Olomouc

Aktivita A2: Rozvoj turistických cílů na území města

Cílem aktivity je zvýšit návštěvnost na území města formou výstavby, stavebními úpravami, modernizací anebo rozšiřováním infrastruktury cestovního ruchu, která bude realizována v rámci stávajícího významného turistického cíle nebo podpoří vznik nového turistického cíle či turistické zajímavosti.

 • Aktivita je zaměřena na rozvoj, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury zaměřené na poznávací formy cestovního ruchu.
 • alokace dotace: 32,48 milionů Kč (maximální výše dotace činí 85% z celkových způsobilých výdajů projektu)
 • vhodní příjemci aktivity: statutární město Olomouc

Aktivita A3: Stavební úpravy a revitalizace kulturní památky za účelem vybudování nového centra kulturních a společenských aktivit

Cílem aktivity je nové využití kulturní památky a jejího stávajícího stavu pro vybudování centra společenského a kulturního života, čímž dojde k zatraktivnění kulturní památky i obohacení možnosti kulturního vyžití v oblasti městského centra.

 • Aktivita nabídne turistům i obyvatelům města nové zázemí pro kulturní a společenské vyžití.
 • alokace dotace: 7,2 milionů Kč (maximální výše dotace činí 60% z celkových způsobilých výdajů projektu)
 • vhodní příjemci aktivity: organizace, instituce a sdružení, které vlastní či spravují kulturní památky

 

Podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném podoblastí podpory 3.1

Aktivita B1: Podpora nových ubytovacích zařízení typu kemp v souladu s územním plánem města Olomouce

Cílem aktivity je zvýšení počtu ubytovaných návštěvníků na vymezené ploše s hygienickým zařízením typu kemp.

 • Jedná se o výstavbu nového ubytovacího zařízení na vymezené ploše* s hygienickým zařízením a případně v objektech provozovatele za účelem vzniku nového typu ubytování na území města Olomouce.
 • Výše alokace na aktivitu: 2,38 mil. Kč. (maximální výše dotace činí 40–60% z celkových způsobilých výdajů projektu)
 • vhodní příjemci aktivity: podnikatelské subjekty

Harmonogram realizace jednotlivých aktivit IPRÚ Olomouc - aktualizace

PLÁN REALIZACE AKTIVIT 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktivita A1
(podoblast podpory 3.1.1)
                                               
Aktivita A2
(podoblast podpory 3.1.1)
                                               
Aktivity B1
(podoblast podpory 3.3.1)
                                               

Cíl a aktivity v rámci IPRÚ Olomouc před aktualizací

V rámci původního IPRÚ Olomouc se realizují nebo realizovaly všechny schválené projekty podané do výzev Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v letech 2008-2010, které byly zaměřeny na IPRÚ Olomouc.

Aktivity v rámci IPRÚ Olomouc

Podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu

Aktivita 1:

Vybudování a rozvoj jednotného informačního a orientačního systému ve městě Olomouci

 • vybudování jednotného systému značení turistických cílů, památek a památných domů, významných kulturních a správních institucí, rekonstrukce a modernizace informačních center, turistických a prohlídkových okruhů včetně propagačních materiálů, map, infoboxů a programových aplikací – rozšíření informačního a orientačního systému poskytne domácím i zahraničním turistům přesnou, komplexní a vizuálně jednotnou navigaci v rámci města Olomouce
 • alokace dotace 10 milionů Kč (maximální výše dotace činí 85% z celkových uznatelných nákladů projektu)

Aktivita 2:

Revitalizace významného historického území města Olomouce – areál Přemyslovského hradu a Václavské náměstí

 • Cílem aktivity je zapojení tohoto historicky významného území „olomouckého hradu“ do veřejného života města, spojeného s aktivitami Arcidiecézního muzea a církve, posílení atraktivity území pro turisty, prezentace kulturního dědictví širokému okruhu účastníků a posílení prestiže lokality v rámci města, kraje i arcidiecéze.
 • alokace dotace 40 milionů Kč (maximální výše dotace činí 85% z celkových uznatelných nákladů projektu)

Aktivita 3:

Stavební úpravy významné kulturní památky Arcibiskupský palác se záměrem zpřístupnění památky pro cestovní ruch

 • Arcibiskupský palác je výjimečnou církevní památkou na území města Olomouce, která je přístupná veřejnosti pouze výjimečně, přitom zájem o navštívení této památky je obrovský, a to nejen ze strany domácích návštěvníků, ale i turistů ze zahraničí. Zpřístupněním Arcibiskupského paláce vznikne v nabídce atraktivit města Olomouce nový produkt, který je svým charakterem jedinečný nejen významem, ale především doplní v Olomouci zcela absentující expozici zámeckého charakteru.
 • alokace dotace 25 milionů Kč (maximální výše dotace činí 85% z celkových uznatelných nákladů projektu)

Aktivita 4:

Stavební úpravy významné kulturní památky „fortové a bastionové pevnosti na území města Olomouce“ za účelem vybudování nové expozice

 • Cílem aktivity je dosáhnout lepšího využití turistického potenciálu dosud nevyužitých kulturních památek a zvýšit příjmy z cestovního ruchu prostřednictvím nové atraktivity města Olomouce, která je svým rozsahem, kvalitou a výjimečností ojedinělým produktem cestovního ruchu v České republice i ve střední Evropě.
 • alokace dotace 33,859 milionů Kč (maximální výše dotace činí 60–85% z celkových uznatelných nákladů projektu)

Harmonogram realizace v podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu

Plán aktivit 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Realizace aktivity 1                                                        
Realizace aktivity 2                                                        
Realizace aktivity 3                                                        
Realizace aktivity 4                                                        

 

Podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném podoblastí podpory 3.1.

Aktivita 1 + 2:

Zvýšení kvality a kapacity ubytovacích zařízení kategorie hotel, penzion včetně návazné infrastruktury a služeb formou:

 • výstavby nových ubytovacích zařízení kategorie hotel a penzion třídy *** a vyšší
 • rekonstrukce hotelu za účelem zvýšení třídy na *** a vyšší
 • výstavby nebo rekonstrukce návazné infrastruktury – kongresové nebo konferenční centrum
 • rekonstrukce a modernizace ubytovacích zařízení kategorie hotel, pension třídy *** a vyšší včetně návazné infrastruktury a služeb za účelem zvýšení standardu
 • Nutnost výstavby nových ubytovacích zařízení kategorie hotel třídy *** a vyšší vychází ze SWOT analýzy Programu rozvoje cestovního ruchu města Olomouce na období 2008–2013, kde je v příležitostech uvedena podpora města pro výstavbu ubytovacích zařízení vyšší kategorie, které jsou dle statistik ubytování nejvíce využívanou kategorií ubytování při návštěvě města. Nedostatek ubytovacích kapacit se projevuje především v době konání akcí mezinárodního či nadnárodního charakteru, které se kumulují do jednoho termínu.
 • Nutnost rekonstrukce a modernizace hotelů a pensionů třídy *** a vyšší navazuje na odstranění slabé stránky, která vyplynula ze SWOT analýzy Programu rozvoje cestovního ruchu města Olomouce na období 2008–2013. Cílem rekonstrukce a modernizace je zlepšení nabízených služeb a rozšíření kapacity stávajících ubytovacích zařízení kategorie hotel a pension.
 • alokace dotace 100 milionů Kč (maximální výše dotace činí 40–60% z celkových uznatelných nákladů projektu)

Aktivita 3:

Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury

 • výstavba, rozšíření, modernizace sportovních a rekreačních areálů, např. autokempu
 • Všestranné využití volného času je v oblasti městského cestovního ruchu jednou ze stěžejních priorit všech rozvojových strategií turisticky atraktivních evropských měst. V současné době v Olomouci chybí možnost sportovního a rekreačního vyžití nejen pro návštěvníky, ale také pro obyvatele města. Chybí multifunkční sportovní hala, která by skýtala možnost vyžití pro návštěvníky města v odpoledních či večerních hodinách. Dále ve městě není kemp, po kterém je velká poptávka jak mezi klienty Informačního centra, tak také mezi návštěvníky veletrhů konaných v Olomouci
 • alokace dotace 35 milionů Kč (maximální výše dotace činí 40–60% z celkových uznatelných nákladů projektu)

Aktivita 4:

Stavební úprava kulturní památky, technické památky za účelem vybudování expozice, vybudování nové turistické zajímavosti včetně návazné infrastruktury nebo zpřístupnění památky pro cestovní ruch

 • Cílem této aktivity je úprava kulturní, technické památky či zajímavosti a vybudování nové expozice atraktivní pro návštěvníky města, expozice spojené s ochutnávkou regionálního produktu či výrobou regionálních výrobků, předmětů a produktů zajímavých pro tuzemské i zahraniční turisty.
 • Nedostatek expozic, které by prodloužily délku pobytu a pobyt pro návštěvníka zatraktivnily, je zmiňován jako jedna z překážek a slabých stránek ve SWOT analýze v Programu rozvoje cestovního ruchu města Olomouce na období 2008–2013.
 • alokace dotace 5 milionů Kč (maximální výše dotace činí 40–60% z celkových uznatelných nákladů projektu)

Harmonogram realizace v podoblasti podpory 3.3.1 Podnikatelská struktura a služby na území definovaném podoblastí podpory 3.1

Plán aktivit 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Realizace aktivity 1 + 2                                                        
Realizace aktivity 3                                                        
Realizace aktivity 4                                                        

 

Podoblast podpory 3.3.3 Aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště

Aktivita 1:

Rozvoj výstaviště Flora

 • Cílem aktivity je vybudování nového modernějšího areálu výstaviště regionálního charakteru poskytujícího komplexní služby a zázemí jak návštěvníkům, tak i vystavovatelům z tuzemska i ze zahraničí, a také posílení a obnova tradice výstavnictví a Flory Olomouc jako jediné a největší mezinárodní výstavy květin v ČR, což má přispět ke zvýšení atraktivity a návštěvnosti města Olomouc.

Aktivita 2:

Kongresová centra

 • Tato aktivita je zaměřena na rozvoj kongresové a incentivní turistiky ve městě, vybudování potřebného zázemí a kapacit.