Doporučení

Často kladené otázky a odpovědi

Jakým způsobem je možné doplnit do IPRM Městské parky nový projektový záměr?

Postup zařazení projektu do IPRM je následující:

  1. Žadatel vyplní formulář projektového záměru
  2. Vyplněný formulář žadatel zašle e-mailem na Odbor evropských projektů MmOl k posouzení souladu s cíli IPRM
  3. Po kladném posouzení souladu s cíli IPRM schvaluje Rada města Olomouce (RMO) zařazení projektového záměru do IPRM
  4. Po schválení RMO je podána na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava žádost o změnu IPRM
  5. Úřad Regionální rady se k požadované změně IPRM vyjádří – změny schválí či zamítne
  6. V případě schválení změny IPRM může být vydáno potvrzení o zařazení projektu do IPRM

Kde získáme aktuální informace o vyhlášených či připravovaných výzvách vztahujících se k aktivitám v rámci IPRM Městské parky ?

Tyto informace jsou zveřejněny na webových stránkách IPRM Městské parky – harmonogram výzev, dále na stránkách Statutárního města Olomouc, a na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

S případnými dotazy se můžete kdykoli obrátit i na manažera IPRM Městské parky.

Mgr. Roman Válek
Odbor evropských projektů
Magistrát města Olomouce
Barvířská 1 | 779 11 Olomouc
tel.: 588 487 611 | mobil: 731 675 921
e-mail:

Kde získáme aktuální informace o Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP SM) a o možnostech, které nabízí?

Informace lze získat na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, kde je i možnost zadat nový dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře, či přímo od pracovníků Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Kontakty (e-mail, telefon) naleznete na webových stránkách. Vaše dotazy Vám rádi zodpoví také osobně pracovníci v Olomouci či ve Zlíně.

Jaká bude maximální výše dotace ze strukturálních fondů Evropské unie?

Maximální výše dotace ze strukturálních fondů může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Záleží však na zaměření a aktivitách projektu. Bude posuzováno, zda projekt nezakládá veřejnou podporu a zda tedy nenarušuje hospodářskou soutěž. V takovém případě bude dotace krácena pravděpodobně na 40 % celkových způsobilých výdajů projektu. Případně bude také posuzována ziskovost projektu.

Po jakou dobu bude sledována udržitelnost výsledků projektu ?

Z evropské legislativy vyplývá povinnost uchovat výsledky projektu 5 let od ukončení realizace projektu.

Které výdaje budou způsobilé a od kterého data?

Metodika způsobilých výdajů včetně přesného výčtu způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude součástí dokumentace pro žadatele zveřejněné před každou výzvou. Problematika způsobilosti výdajů se úzce váže na problematiku veřejné podpory. Předpokládá se, že naprostá většina výdajů bude způsobilá od posouzení žádosti na Úřadě Regionální rady.

Užitečné odkazy