Pracovní skupina IPRM Městské parky

Hlavní poradní orgán přípravy IPRM Městské parky.

V pracovní skupině jsou zástupci příslušných odborů Magistrátu města Olomouce – odboru koncepce a rozvoje, odboru školství, odboru evropských projektů, odboru investic – a partnerů jako je např. Univerzita Palackého v Olomouci.

Složení pracovní skupiny IPRM Městské parky

 • Ing. Vladimír Pokorný, člen RMO
 • MUDr. Michael Fischer, člen RMO
 • Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru koncepce a rozvoje
 • RNDr. Petr Loyka, CSc., vedoucí odboru životního prostředí
 • Ing. Naďa Krejčí, VFO
 • Ing. Henrieta Kotlebová, kvestorka UP Olomouc
 • RNDr. Magda Matoušová, AOPK
 • Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru evropských projektů
 • Ing. Marek Drešr
 • Ing. Jitka Štěpánková
 • Ing. Ludmila Žaláková
 • Manažer IPRM

Kompetence

 • připravuje materiály pro jednání Řídícího výboru IPRM
 • ve spolupráci s odborem evropských projektů připravuje materiály do kolektivních orgánů města
 • zajišťuje připomínkování předkládaných materiálů
 • podílí se na přípravě Prováděcího dokumentu k IPRM a přípravě veřejných výzev
 • hodnotí projekty a předkládá je Řídícímu výboru IPRM s doporučením, zda projekt zařadit či nezařadit do IPRM
 • při své činnosti postupuje v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města a Metodickým pokynem Integrovaný plán rozvoje města vydaným v rámci výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava