Základní informace o IPRM Městské parky

Základní informace o IPRM Městské parky

Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány:

  • ve vybrané zóně města (zónový přístup)
  • tématickým integrovaným přístupem (např. veřejná doprava, zeleň) v celém městě.

IPRM je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007–2013. Integrovaný přístup by tedy měl dosáhnout stanoveného cíle ve vybrané městské zóně nebo v tematické oblasti daného města. IPRM je nástrojem naplnění strategie rozvoje města.

Pro účely efektivního zajištění přípravy a realizace IPRM byl na základě Metodického pokynu vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava ustanoven Řídící výbor pro tvorbu a realizaci IPRM. Při tvorbě IPRM je kladen důraz na to, aby jednotlivé projekty byly provázané a realizované na principu partnerství soukromé a veřejné sféry.

Problematika tvorby a realizace Integrovaného plánu rozvoje je upravena Metodikou Ministerstva pro místní rozvoj, která je pro všechny stanovené municipality závazná a vznikla na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. 8. 2007 č. 883 a Metodickým pokynem Integrovaný plán rozvoje města vydaným Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

Koordinátorem aktivit IPRM je Odbor evropských projektů Magistrátu města Olomouce.