Doporučení

27. dubna 2011 (st)

Často kladené otázky a odpovědi

Doporučený postup při přípravě žádosti o dotaci

Více zodpovězených otázek a informací naleznete na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj www.crr.cz, konkrétně na odkaze: www.crr.cz/cs/programy-eu/obdobi-2007-2013/iop/vyzvy-iop-dle-oblasti-intervence/5-2/kontakty-crr-pro-iop-5-2/ (po rozkliknutí "FAQ")

S případnými dotazy se můžete obrátit na manažera IPRM Revitalizace a regenerace sídliště
Ing. Zuzana Kalivodová
Projektový manažer
Odbor evropských projektů
Magistrát města Olomouce
Barvířská 1 | 779 11 Olomouc
tel.: 588 487 605
e-mail:

Jak postupovat, pokud vyžaduje stavební úřad pro ohlášku či stavební povolení projektovou dokumentaci k výtahu, ale výtahářské firmy je mají jako součást dodávky, tedy ji klientovy poskytnou až po získání zakázky (ale dle PPŽP ji oni ještě nesmí mít vytendrovánu). Přijdou tím pádem o dotaci?

Před vydáním potvrzení o způsobilosti nesmí být rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky = nesmí být uzavřena smlouva s dodavatelem, ale výběr může být zahájen. V praxi to probíhá následovně: žadatel nejprve vyhotoví jakousi technickou zprávu, kde bude popsán současný stav (rozměry šachty, výšku budovy apod.), přidá k tomu své požadavky (na nosnost, rychlost výtahu apod.) a tuto nabídku rozešle určitému počtu firem, aby mohli zaslat své nabídky na zhotovení díla. Tyto nabídky pak vyhodnotí a dle nejvýhodnější z nich je pak upravena projektová dokumentace, která je předložena stavebnímu úřadu k vydání ohlášení stavby či stavebního povolení. S vítězným uchazečem se podepisuje smlouva až po odevzdání projektové žádosti o dotaci na Centrum pro regionální rozvoj a po vydání Potvrzení  o způsobilosti projektu. Výběrové řízení musí proběhnout dle podmínek Příručky pro žadatele a příjemce (konkrétně přílohy č. 10).
Odborné konzultace k problematice výběrového řízení si můžete domluvit na Centru pro regionální rozvoj.
Centrum pro regionální rozvoj:
Pobočka pro NUTS II Střední Morava
Vedoucí: Ing. Ivana Šupová
Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc
Tel.: 587 337 704, 587 337 706
Fax: 587 337 702
E-mail: ,
 

Kde naleznu aktuální informace o vyhlášených či připravovaných výzvách?

Informace získáte na těchto webových stránkách v sekci výzvy.

Které výdaje budou způsobilé a od kterého data?

Jednotlivé výzvy obsahují výčet způsobilých výdajů, přesné výčty způsobilých i nezpůsobilých výdajů naleznete v platné Příručce pro žadatele a příjemce na straně 18-22.
Výdaje jsou způsobilé od data uvedeného na „Potvrzení o přijatelnosti projektu“, které žadatel obdrží od Řídícího orgánu IOP ve druhé fázi podání projektu na Centrum regionálního rozvoje.

Po jakou dobu bude sledována udržitelnost výsledků projektu?

Z evropské legislativy vyplývá povinnost uchovat výsledky projektu 5 let od ukončení realizace projektu.

Lze žádat o dotaci na výtah pouze do jednoho vchodu, i když má celý bytový dům více vchodů?

Podporu lze čerpat jak na celý bytový dům, tak i na vybraný vchod či vchody. Žádost podává vždy vlastník bytového domu jako celku. Podstatným pro určení, zda se jedná o celý bytový dům, je výpis z katastru nemovitostí.

Jak se prokáže právní subjektivita, když bytový dům vlastní několik osob?

Pokud byt. dům vlastní několik subjektů a žádat za všechny bude jeden z nich, musí se prokázat pověřením od jednotlivých vlastníků k podání projektové žádosti a k podepisování všech dokumentů, které se týkají projektu.

Užitečné odkazy