Stavební činnost už Přichystalovu ulici neomezuje

2. září 2010 (čt)

Stavební činnost už Přichystalovu ulici neomezuje

Slavnostní přestřižení pásky ve čtvrtek 2. září 2010 zakončilo kompletní rekonstrukci Přichystalovy ulice v Olomouci. Celkové náklady ve výši 92,7 mil. Kč hradilo statutární město Olomouc s využitím evropské dotace z Integrovaného plánu rozvoje města ve výši 39,5 mil. korun.

Obyvatelům Nového Světa komplikovaly život stavební práce od října loňského roku. Kompletní rekonstrukce ulice v délce jednoho kilometru od křižovatky s ulici Holická až po její konec u Rybářské ulice zahrnovala přeložky inženýrských sítí, rekonstrukci kanalizace včetně přípojek a uličních vpustí, rekonstrukci vodovodu, přeložky plynovodu, veřejného osvětlení a telekomunikačních kabelů, zároveň také položení nového asfaltobetonového povrchu na vozovku, instalaci pěti zpomalovacích prahů a přechodů pro chodce, vybudování 59 parkovacích míst, v obou směrech jsou postaveny nové autobusové zastávky včetně autobusové točny, chodníky jsou provedeny ze zámkové dlažby a úprav se dočkala také veřejná zeleň.

„Obyvatelé v této lokalitě museli více než půl roku snášet různá komplikovaná dopravní omezení, ale sdružení dodavatelských firem nakonec stihlo všechno ve smluvně dohodnutém termínu a jsem přesvědčený, že výslednou podobu zrekonstruované ulice nakonec všichni ocení“, řekl primátor Martin Novotný.

Stavební práce prováděné na páteřní komunikaci byly pro dodavatelské sdružení firem OHL ŽS, a.s., a Strabag, a.s., velmi náročné, protože v průběhu celého období bylo nezbytné zajistit dopravní obslužnost a zásobování v této lokalitě Nového Světa. V jednotlivých fázích stavby proto byli občané podrobně informováni o uzavírkách a dopravních omezeních, provizorní autobusové spojení zajistila radnice minibusem Veolie Transport přes ulici Rybářskou. „Chtěl bych poděkovat místním občanům za vstřícnost, s níž přijali nezbytná omezení. Určitě to pro ně nebylo jednoduché, ale věřím, že s výsledkem rekonstrukce jsou spokojeni,“ řekl dnes Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s.

„Musím velmi ocenit, že se nám nakonec podařilo do rekonstrukce zahrnout také kompletní opravu povrchu místních komunikací v ulicích Nálevkova a hlavně v ulici Rybářské, což umožnilo komfortní propojení z Přichystalovy ulice až k mostu U Dětského domova na Nových Sadech“, připomněl náměstek primátora Martin Major.

Faktografické údaje:

  • vyměněno 350 m původního litinového vodovodního potrubí za nové
  • rekonstruováno 72 domovních vodovodních přípojek v celkové délce 270 m
  • staré betonové kanalizační potrubí vyměněno v délce 680 m
  • vybudováno 56 kanalizačních přípojek v délce 940 m
  • přeloženo celkem 2900 m elektrických a telekomunikačních kabelů
  • přeloženo také 870 m hlavního řadu plynovodu
  • vyměněno 400 m plynovodního potrubí na přípojkách

Fotografie: