Upozornění: Aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2

24. listopadu 2010 (st)

Statutární město Olomouc upozorňuje žadatele a příjemce v IPRM Revitalizace a regenerace sídliště na aktualizaci Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích v Integrovaném operačním programu.

Aktualizace Příručky proběhla ke dni 15.listopadu 2010. Aktualizované vydání platí pro projektové žádosti, které do doby zveřejnění aktualizované Příručky nebyly zaregistrovány na Centru pro regionální rozvoj ČR, a pro činnosti, které nastanou po zveřejnění aktualizované Příručky.

Hlavní změny spočívají v aktualizaci textu v souladu s platným zněním vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a nařízení vlády č. 474/2009 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek. Dále byly upřesněny postupy pro vedení daňové evidence a účetnictví, především u žadatele SVJ. Podrobněji byla rozpracována kapitola Kontroly projektu. Byly upraveny přílohy číslo 4, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 a 17. Byla přidána nová příloha č. 19 Postup pro vyplňování hlášení o pokroku/monitorovací zprávy v IS BENEFIT7.

Projektová žádost podaná na Centrum pro regionální rozvoj od 15.11.2010 musí být v souladu s touto aktualizovanou Příručkou.

Současným příjemcům dotace doporučujeme s Centrem pro regionální rozvoj individuálně konzultovat možný termín podání monitorovací zprávy se žádostí o platbu.

Aktualizovanou Příručku pro žadatele a příjemce včetně všech příloh naleznete na stránkách strukturálních fondů najdete zde.