Pro partnery

3. prosince 2010 (pá)

Po celé období realizace IPRM bude zajištěno přistoupení dalších partnerů do IPRM. Projektové záměry dalších partnerů budou registrovány, vyhodnoceny a eventuálně zařazeny v rámci aktualizací IPRM. Se svými projektovými náměty se obracejte na projektového manažera IPRM Revitalizace a regenerace sídliště.

Postup pro zařazení projektu do IPRM - podmínka pro získání 10% bonifikace

Žadatel předkládající projekt do tematického operačního programu může od statutárního města Olomouce získat 10% bonifikaci prostřednictvím vydání Potvrzení o zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje města Revitalizace a regenerace sídliště.

Důležitou podmínkou pro vydání tohoto potvrzení s nárokem na bonifikaci je

 1. podmínka naplnění cílů IPRM
 2. splnění kritérií přijatelnosti:
  • projekt bude realizován převážně (z pohledu aktivit) ve vymezené zóně IPRM , resp. převážně pro cílovou skupinu (skupiny) z vymezené zóny
  • projekt je svým zaměřením v souladu s cíli IPRM
  • projekt naplňuje alespoň 1 indikátor stanovený v IPRM
  • projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit příslušného TOP.

Postup zařazení projektu do IPRM je následující:

 1. Žadatel vyplní formulář projektového záměru – projektový list
 2. Vyplněný formulář žadatel zašle e-mailem/poštou na Odbor evropských projektů MMOL k posouzení souladu s cíli IPRM a posouzení kritérií přijatelnosti
 3. Po kladném posouzení souladu s cíli IPRM a kritériích přijatelnosti schvaluje Rada města Olomouce (RMO) zařazení projektového záměru do IPRM
 4. Po schválení RMO je žadateli vydáno Potvrzení o zařazení projektu do IPRM, které zakládá 10% bonifikaci.

Žadatelé o bodové zvýhodnění nemají právní nárok na posouzení projektu v jimi požadovaných termínech a musí počítat s ohledem na proces posuzování projektů s přiměřenou časovou lhůtou.

S předkladatelem, jehož projekt byl do IPRM zařazen, uzavře statutární město Olomouc dohodu o partnerství, která definuje podmínky spolupráce mezi městem a předkladatelem projektu.