Realizované projekty

15. srpna 2013 (čt)

Opatření 1.1 Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch kromě rekreačních

Přichystalova ulice – rekonstrukce komunikace

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: č. 1
Výše dotace: 38 846 938 Kč
Celkové výdaje projektu: 92 633 184 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce vozovky, vybudování podélných a kolmých parkovacích stání, vybudování zastávek autobusů, rekonstrukci chodníků, vstupů a vjezdů k rodinným domům, rekonstrukce obratiště autobusů včetně přístupových chodníků. Během realizace projektu byly po částech rekonstruovány inženýrské sítě, které se nachází pod komunikací či v její blízkosti. V rámci vegetačních úprav byly provedeny nezbytné asanační a pěstební zásahy na stávající veřejné zeleni a byly vysazeny nové dřeviny. Hlavním cílem projektu bylo revitalizovat narušený povrch vozovky a celkově obnovit veřejný prostor o rozloze 12 508 m2.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena v září 2010.

 

Skupova a Trnkova – rozšíření parkovacích stání

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: č. 1
Výše dotace: 10 175 056 Kč
Celkové výdaje projektu: 12 283 152 Kč1)
Popis projektu: Projekt řeší vznik nových parkovacích stání včetně chodníků, nového veřejného osvětlení a nové zeleně v ulici Skupova a Trnkova. Současný počet parkovacích míst je nedostatečný a z tohoto důvodu zde obyvatelé parkují na různých zpevněných plochách (na bývalé hrací ploše, podél chodníků či příjezdových cest). Hlavním cílem projektu je zvýšení počtu parkovacích míst v ulicích Skupova a Trnkova o 235 a revitalizace veřejného prostoru o rozloze 6 148,5 m2.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena v prosinci 2010.

 

Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: č. 11
Výše dotace: 31 077 201 Kč
Celkové výdaje projektu: 54 147 403 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je revitalizace prostředí jednoho z nejhustěji obydleného olomouckého sídliště to prostřednictvím komplexní úpravy zanedbanéo nebo nedostatečně využívaného veřejného prostranství tak, aby odpovídalo požadavkům současnosti. V rámci stavby budou vybudována veřejná prostranství, chodníky, parkoviště a parkovací stání pro automobily, hřiště, sadové úpravy, kontejnerová stání, veřejné osvětlení a mobiliář. Páteřní osou stavby je pěší zóna v ul. Nedvědova. Novým způsobem bude řešena obsluha a dispozice parkoviště na ulici Heyrovského, bude řešena úprava komunikace a parkoviště v ul. Kpt. Jaroše, Finská. Bude provedena nezbytná asanace současné zeleně a osázeno přes 140 nových stromů a 3000 keřů, ozelenění travnatých ploch.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena v září 2012.

 

Novosadský Dvůr - rekonstrukce komunikace

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: č. 11
Výše dotace: 5 525 000 Kč
Celkové výdaje projektu: 7 245 605 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je rekosntrukce komunikací ve vnitrobloku bytových domů (včetně příjezdové komunikace, kontejnerových stání, zeleně, veřejného osvětlení a dopravního značení. V lokalitě vznikne 80 parkovacích stání. Díky novým parkovacím místům bude alespoň částečně pokryta poptávka po parkování v této lokalitě. Rekonstruované přilehlé chodníky budou bezbariérově upraveny a prostor nových parkovišť bude vybaven novým veřejným osvětlením. Navrženými vegetačními úpravami bude výrazně posílena estetika celé lokality.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Opatření 2.1 Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení

Energetické opatření bytového domu Zikova 26, 28

Žadatel: BYTOVÉ DRUŽSTVO ZIKOVA
Výzva: č. 6
Výše dotace: 1 071 460 Kč
Celkové výdaje projektu: 6 259 452 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je zateplení bytového domu s osmi nadzemními podlažími, což povede ke zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí objektu a ke snížení energetické náročnosti budovy. Jsou realizována tato opatření:zateplení obvodových stěn, výměna původních oken, zateplení stropu suterénu, čímž dojde ke snížení roční spotřeby energie u objektu až o 20,5%. Dojde také k úpravě lodžií.

Aktuální informace: Projekt je zrealizován.

 

Energetická opatření bytového domu Trnkova 17,19

Žadatel: Společenství pro dům Trnkova 535/17, 534/19, Olomouc – Nové Sady
Výzva: č. 6
Výše dotace: 1 252 540 Kč
Celkové výdaje projektu: 5 567 544 Kč1)
Popis projektu: Projekt řeší zateplení bytového domu s 8 NP a 1 PP, což povede ke zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí objektu a ke snížení energetické náročnosti budovy. Budou realizována tato opatření: zateplení obvodových stěn, výměna sklepních oken, zateplení stropu v suterénu. Dojde ke snížení roční spotřeby energie u objektu až o 22,1%. Dále dojde k úpravě vstupů a lodžií.

Aktuální informace: Projekt je realizován.

 

Energetická opatření bytového domu Rooseveltova 96, 98

Žadatel: Společenství pro dům Rooseveltova 96, 98, Olomouc
Výzva: č. 6
Výše dotace: 771 460 Kč
Celkové výdaje projektu: 4 179 269 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je zateplení bytového domu 4 NP a 1 PP. Účelem stavby je snížení energetické náročnosti budovy a zařazení objektu do třídy energetické náročnosti C (původní třída E) s roční spotřebou energie 117 kWh/m2rok, dojde také ke zlepšení technického stavu bytového domu o 22 bytových jednotkách a tím projekt přispěje k naplnění globálního cíle IPRM. Dojde ke snížení roční spotřeby energie u objektu až o 29,5 %.

Aktuální informace:Projekt je zrealizován.

 

Regenerace bytového domu Jeremiášova 432/10, Olomouc - Povel

Žadatel: Společenství vlastníků Jeremiášova 10, Olomouc - Povel
Výzva: č. 12
Výše dotace: 896 175 Kč
Celkové výdaje projektu: 3 404 203 Kč1)
Popis projektu: Bytový dům v současnosti nevyhovuje požadavkům na energetickou hospodárnost. V rámci projektu jsou řešena opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy. Je v plánu zateplit fasádu domu a sokl. Dále budou vyměněna původní nevyhovující kovová sklepní okna a dveře do sklepa za nová s izolačním dvojsklem. Vyměněny budou veškeré klempířské prvky na fasádě, bude provedena oprava všech lodžií.

Aktuální informace: Projekt bude realizován ve II. pololetí 2012.

 

Snížení energetické náročnosti BD Olomouc, Rooseveltova 342/113

Žadatel: Společenství vlastníků domu Rooseveltova 342/113, Olomouc - Nové Sady
Výzva: č. 12
Výše dotace: 741 825 Kč
Celkové výdaje projektu: 2 813 564 Kč1)
Popis projektu: V rámci projektu jsou řešena opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytového domu. Konkrétně je v plánu zateplit podlahu na půdě, strop v suterénu a obvodové zdi bytového domu. Dále budou vyměněna původní nevyhovující okna a dveře na schodištěm za nová s izolačním dvojsklem.

Aktuální informace: Projekt bude realizován ve II. pololetí 2012.

 

Energetická opatření pro dům Rožňavská 1,3

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek pro dům Rožňavská 626/1, 625/3 v Olomouci
Výzva: č. 12
Výše dotace: 1 167 020 Kč
Celkové výdaje projektu: 5 631 157 Kč1)
Popis projektu: SVJ Rožňavská provede zateplení bytového domu, což povede ke zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí objektu a ke snížení energetické náročnosti budovy. Dojde k zateplení obvodového pláště domu, zateplení suterénu sklepa a zateplení lodžií (opravy a doplnění podlah lodžií, zasklení bezrámovými opatřeními a nátěru stávajícího zábradlí lodžií).

Aktuální informace: Projekt bude realizován ve II. pololetí 2012.

 

Holická 51 - rekonstrukce bytového domu

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: č. 13
Výše dotace: 3 966 860 Kč
Celkové výdaje projektu: 12 238 511 Kč1)
Popis projektu: Účelem projektu je modernizace celkem 24 sociálních bytů v 1.-3. NP bytového domu, čímž projekt přispěje k naplnění globálního cíle IPRM - zvýšení udržitelnosti bydlení v bytových domech v částech města ohrožených fyzickým chátráním a sociálním vyloučením. Stavební úpravy budou spočívat v zajištění moderního sociálního bydlení a zateplení obvodového pláště bytového domu, což povede ke zlepšení tepelně technických vlastností konstrukce objektu a ke snížení energetické náročnosti budovy.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Regenerace panelového domu Trnkova 24, Olomouc

Žadatel: Stavební bytové družstvo Olomouc
Výzva: č. 16
Výše dotace: 1 076 620 Kč
Celkové výdaje projektu: 4 863 187 Kč1)
Popis projektu: Projekt se týká zateplení domu, což povede ke zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí objektu a ke snížení energetické náročnosti budovy realizací následujících opatření: úprava vstupů, zateplení obvodového pláště, zateplení stropu suterénu a rekonstrukce lodžií.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Trnkova 32, energetická opatření

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek Trnkova 542/32, Olomouc
Výzva: č. 16
Výše dotace: 1 476 160 Kč
Celkové výdaje projektu: 4 749 964 Kč1)
Popis projektu: Účelem stavby je snížení energetické náročnosti budovy o 29,4 % a zařazení objektu do třídy energetické náročnosti C (původně třída D).

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Rožňavská 11, 13 Olomouc, energetická opatření

Žadatel: Společenství vlastníků Rožňavská 643/11, 644/13, Olomouc
Výzva: č. 16
Výše dotace: 1 437 120 Kč
Celkové výdaje projektu: 5 014 954 Kč1)
Popis projektu: Projekt spočívá v zateplení bytového domu, což povede ke zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí objektu a ke snížení energetické náročnosti budovy realizací následujucích opatření: zateplení obvodového pláště, zateplení střešního pláště, výměna vstupních dveří.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Regenerace panelového domu Heyrovského 23, 25, 27

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu na ulici Heyrovského č. 404/23, č. 405//25, č. 406/27 Olomouc
Výzva: č. 17
Výše dotace: 1 738 780 Kč
Celkové výdaje projektu: 4 346 950 Kč1)
Popis projektu: Popis projektu: Projekt spočívá v zateplení panelového domu, což poveden ke zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí objektu a ke snížení energetické náročnosti budovy. Budou realizována tato opatření: úprava vstupů, zateplení obvodového a střešního pláště, rekonstrukce lodžií, výměna okenních a dveřních výplní.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Opatření 2.3 Modernizace, rekonstrukce technického vybavení domů

Modernizace osobního výtahu v bytovém domě Werichova 17

Žadatel: Bytové družstvo Werichova 17
Výzva: č. 5
Výše dotace: 290 400 Kč
Celkové výdaje projektu: 726 000 Kč1)
Popis projektu: Cílem projektu je modernizace osobního výtahu za účelem zajištění eliminace provozních rizik výtahu. Stávající osobní výtah TOV 320 nevyhovuje dle inspekční zprávy platné legislativě.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena v září 2010.

 

Rekonstrukce bytového domu Nedvědova

Žadatel: Společenství vlastníků bytů v domech Dr. Nedvěda číslo 357/1, 358/3, 359/5
Výzva: č. 5
Výše dotace: 876 150 Kč
Celkové výdaje projektu: 3 276 000 Kč1)
Popis projektu: Provedení kompletní výměny původní technologie osobního výtahu za novou –mj. provedení neprůhledného opláštění výtahové šachty a nezbytných stavebních úprav. Těmito úpravami budou splněny požadavky ČSN na výtahová zařízení.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena v listopadu 2010.

 

Rekonstrukce výtahů Nešporova 17a 19 v Olomouci

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu v Olomouci, Nešporova 17 a 19
Výzva: č. 5
Výše dotace: 552 500 Kč
Celkové výdaje projektu: 2 860 000 Kč1)
Popis projektu: Kompletní rekonstrukce dvou výtahů včetně výtahových šachet. Projekt předpokládá zvětšení kabiny výtahu s cílem přepravy většího množství osob a lepšího komfortu přepravy pro rodiče s dítětem v kočárku, přeprava handicapovaných osob. Projekt přináší inovaci zvýšením počtu stanic výtahu o jednu v mezipatře u hlavního vchodu.

Aktuální informace: Projekt byl ukončen v listopadu 2010.

 

Rekonstrukce výtahů – Rožňavská 8,10 Olomouc

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu Rožňavská 8, 10, Olomouc
Výzva: č. 5
Výše dotace: 510 400 Kč
Celkové výdaje projektu: 1 245 798 Kč1)
Popis projektu: Projekt řeší rekonstrukci výtahových zařízení za účelem odstranění provozních rizik a zvýšení bezpečnosti provozu výtahů. Výměnou výtahů dojde k zajištění bezporuchového provozu, zlepšení jízdních vlastností, zvýšení bezpečnosti provozu odstraněním bezpečnostních rizik výtahů, snížení hlučnosti, čímž dojde ke zkvalitnění technického vybavení bytového domu.

Aktuální informace: Projekt byl ukončen listopadu 2010.

 

Výměna technologie výtahu SVJ Kpt. Jaroše 1, 3, 5, Olomouc

Žadatel: Společenství vlastníků bytů kpt. Jaroše 330/1, 331/3, 332/5
Výzva: č. 5
Výše dotace: 942 500 Kč
Celkové výdaje projektu: 3 600 000 Kč1)
Popis projektu: Původní technologie výtahu (z r. 1975) již nevyhovuje technickým normám na výtahová zařízení z důvodu četných prokazatelných provozních rizik. Cílem projektu je zlepšení technických parametrů tří výtahů a zvýšení bezpečnosti provozu výměnou původního výtahu za novou bezporuchovou technologii.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena v červnu 2011.

 

Výměna svislých potrubních rozvodů, Lužická 391/10

Žadatel: Společenství vlastníků Lužická 391/10, Olomouc - Povel
Výzva: č. 8
Výše dotace: 143 968 Kč
Celkové výdaje projektu: 451 294 Kč1)
Popis projektu: Projekt řeší výměnu odpadního potrubí vyrobeného z nevyhovujícího materiálu (azbestocement) a vodovodního potrubí z důvodu častých poruch (nánosy, stáří a únava materiálu, netěsnosti, snížení průtoku). Dům byl postaven v r. 1975, nikdy nebylo přistoupeno k rekonstrukci rozvodů v instalačních šachtách.

Aktuální informace: Projekt je zrealizován.

 

Výměna společných rozvodů vody v domě Kanadská 8

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek Kanadská č. p. 107/8
Výzva: č. 8
Výše dotace: 89 800 Kč
Celkové výdaje projektu: 725 199 Kč1)
Popis projektu: Projekt řeší výměnu starých společných rozvodů vody v bytovém domě Kanadská 8, Olomouc. Společné rozvody v domě jsou staré 27 let a již mnohokrát stářím materiálu došlo k závadám (únik vody z důvodu únavy materiálu.).

Aktuální informace: Projekt je zrealizován.

 

Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace

Žadatel: Společenství vlastníků bytů v domech Dr. Nedvěda č. 357/1, 358/3 a 359/5, Olomouc
Výzva: č. 8
Výše dotace: 320 400 Kč
Celkové výdaje projektu: 1 525 651 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce rozvodů pitné a teplé vody a výměna vnitřních rozvodů splaškové kanalizace až po zaústění do stávající ležaté kanalizace v 1. PP. Cílem je rekonstrukce je odstranění provozních rizik a možné předejití velkým škodám na majetku, ke kterým by vlivem poškozených rozvodů mohlo dojít.

Aktuální informace: Projekt je zrealizován.

 

Revitalizace bytového domu - "Modernizace výtahů - Voskovcova 722/6, Olomouc"

Žadatel: Společenství vlastníků Voskovcova 722/6, Olomouc
Výzva: č. 8
Výše dotace: 454 986 Kč
Celkové výdaje projektu: 1 530 000 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je kompletní výměna výtahu, která vychází z požadavku revizního technika. Cílem projektu je pořízení výtahu, který splňuje normy EU (odstranění rizik s vysokou mírou nebezpečí, zvýšení bezpečnosti výtahu).

Aktuální informace: Projekt je zrealizován.

 

Rekonstrukce osobního výtahu v objektu Lužická 12

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu Lužická 12, Olomouc
Výzva: č. 8
Výše dotace: 292 490 Kč
Celkové výdaje projektu: 731 227 Kč1)
Popis projektu: Projekt řeší rekonstrukci stávajícího osobního výtahu. Na základě inspekční zprávy a v ní uvedené skutečnosti je nutné pro zajištění přiměřené technické bezpečnosti a provozní spolehlivosti provést několik opatření, aby se úroveň posuzovaného výtahu přiblížila bezpečnostní úrovni v souladu s platnou legislativou a příslušných norem.

Aktuální informace: Projekt se realizuje.

 

Rekonstrukce technického vybavení bytového domu Zikova 26, 28

Žadatel: BYTOVÉ DRUŽSTVO ZIKOVA
Výzva: č. 8
Výše dotace: 856 520 Kč
Celkové výdaje projektu: 3 593 072 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je kompletní výměna dvou osobních výtahů TOV/320 kg/ za výtah bezpřevodový bez protiváhy (nosnost 480 kg, 6 osob), s doplněním nástupní stanice na úrovni vstupu do objektu. Dále je předmětem projektu výměna rozvodů ZT (voda, plyn). Stav výtahu i rozvodů odpovídá stáří cca 25 let.

Aktuální informace: Projekt je zrealizován.

 

Rekonstrukce a modernizace výtahů domu Voskovcova 727/2 Olomouc

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu Voskovcova 727/2 v Olomouci
Výzva: č. 10
Výše dotace: 844 974 Kč
Celkové výdaje projektu: 3 094 940 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je výměna a modernizace dvou výtahových zařízení v panelovém domě č. p. 727 ve Voskovcově ulici. Stávající výtahy nevyhovují současným platným předpisům. Cílem generální výměny je náhrada původních a nevyhovujících výtahů za nové, které budou odpovídat současným legislativním a bezpečnostním standardům a směrnicím EU.

Aktuální informace: Projekt se realizuje.

 

Rekonstrukce a modernizace technického vybavení bytového domu Heyrovského 1, 3, 5

Žadatel: Společenství pro dům Heyrovského 393/1, 394/3, 395/5, Olomouc - Povel
Výzva: č. 10
Výše dotace: 1 262 906 Kč
Celkové výdaje projektu: 5 936 340 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je kompletní výměna výtahů včetně rekonstrukce výtahové šachty a rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a plynu. Stávající výtah nevyhovuje dnešní normě, doporučením inspektora je jeho kompletní výměna. Zdravotní instalace jsou již zastaralé a poruchové, prakticky na konci své životnosti.

Aktuální informace: Projekt se realizuje.

 

Rekonstrukce výtahů v domě Rožňavská 16 a 18 v Olomouci

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 672/16 a 673/18 v ulici Rožňavská, Olomouci
Výzva: č. 10
Výše dotace: 519 984 Kč
Celkové výdaje projektu: 1 403 600 Kč1)
Popis projektu: Odstranění provozních rizik u dvou výtahových zařízení typu TOV 320/0,7 je nutné z důvodu zastaralé a nevyhovující technologie (zastaralý a energeticky náročný pohon, nevyhovující řídící jednotka, poškozená klec bez samouzavíracích vnitřních dveří) a nevyhovujícím normám EU.

Aktuální informace: Projekt se realizuje.

 

Modernizace výtahů bytového domu Skupova 19, 21, 23

Žadatel: Stavební bytové družstvo Olomouc
Výzva: č. 10
Výše dotace: 974 970 Kč
Celkové výdaje projektu: 3 588 468 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je výměna a modernizace tří výtahových zařízení. Stávající výtahy nevyhovují současně platným předpisům. Realizací projektu se výrazně zlepší technické parametry celého domu. Zkvalitní se a zrychlí přeprava, zvýší se spolehlivost a bezpečnost. Přístup a ovládání výtahů pro obyvatele s postižením pohybového aparátu či jiným handicapem bude mnohem jednodušší. Dojde také k výrazné úspoře elektrické energie a snížení hlučnosti provozu výtahového zařízení.

Aktuální informace: Projekt se realizuje.

 

Revitalizace domu - "Modernizace výtahů - Voskovcova 722/6, Olomouc" - 2. etapa

Žadatel: Společenství vlastníků Voskovcova 722/6, Olomouc, Voskovcova 6, 779 00 Olomouc
Výzva: č. 10
Výše dotace: 422 486 Kč
Celkové výdaje projektu: 1 408 000 Kč1)
Popis projektu: Obsahem projektu je výměna starého výtahu vykazujícího rizika vysoké úrovně a nesplňujícího současné normy EU. Pořízením nového výtahu bude dosaženo vyšší úrovně bezpečnosti a spolehlivosti, zároveň nižší hlučnosti provozu a dojde k nesrovnatelně vyššímu komfortu při obsluze ze strany uživatelů.

Aktuální informace: Projekt je zrealizován.

 

Výměna silových elektrorozvodů

Žadatel: Společenství vlastníků bytů v domech Dr. Nedvěda číslo 357/1, 358/3 a 359/5 Olomouc
Výzva: č. 10
Výše dotace: 289 200 Kč
Celkové výdaje projektu: 723 000 Kč1)
Popis projektu: Projekt řeší výměnu silnoproudých rozvodů ve společných částech domů až po jističe v jednotlivých bytech. Projekt zkvalitní technický stav bytového domu. Dojde ke snížení rizika nebezpečí vzniku škod jak ve společných částech domu, tak v jednotlivých bytech.

Aktuální informace: Projekt je zrealizován.

 

Rekonstrukce rozvodů vody

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu Rožňavská 12,14 Olomouc
Výzva: č. 10
Výše dotace: 148 356 Kč
Celkové výdaje projektu: 371 000 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody v panelovém domě z důvodu jeho omezené průchodnosti s cílem obnovit dodávku vody v plné míře do jednotlivých bytů. Použitím současných technologií při obměně rozvodů vody je dlouhodobě zajištěna stálá dodávka teplé a studené vody do bytových jednotek, snížení tepelných ztrát a úniku vody z potrubí.

Aktuální informace: Projekt je zrealizován.

 

Modernizace výtahů bytového domu Voskovcova 726/4 Olomouc

Žadatel: Společenství vlastníků pro dům Voskovcova 726/4 v Olomouci
Výzva: č. 10
Výše dotace: 877 472 Kč
Celkové výdaje projektu: 3 120 917 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je výměna dvou výtahových zařízení. Zkvalitní se a zrychlí přeprava, zvýší se spolehlivost a bezpečnost, zlepší se přístupnost pro osoby s postižením pohybového aparátu. Nové zařízení bude úspornější a méně hlučné.

Aktuální informace: Projekt se realizuje.

 

Rekonstrukce výtahů bytového domu kpt. Jaroše 7, 9, 11

Žadatel: Společenství vlastníků domu na ulici kpt. Jaroše č. p. 333/7, č. p. 334/9, č. p. 335/11 v Olomouci
Výzva: č. 10
Výše dotace: 877 400 Kč
Celkové výdaje projektu: 3 500 000 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je celková rekonstrukce výtahů v bytovém domě na ulici kpt. Jaroše 7, 9, 11 v Olomouci. Výtahy jsou již v havarijním stavu a technicky i morálně opotřebované. Rekonstrukce spočívá ve výměně stávajících výtahů za novou technologii, která odpovídá současným předpisům.

Aktuální informace: Projekt se realizuje.

 

Modernizace rozvodů bytového domu SVJ Jeremiáše 14

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu Jeremiášova 434/14
Výzva: č. 10
Výše dotace: 179 960 Kč
Celkové výdaje projektu: 570 507 Kč1)
Popis projektu: Provedením modernizace zařízení rozvodů bude zajištěno snížení provozních rizik při používání uvedených zařízení, včetně zvýšení efektivity a snížení provozních nákladů a budoucí údržbu. V realizační fázi bude provedena demontáž původní splaškové kanalizace, vnitřních rozvodů vody a vnitřního plynovodu a následně bude provedena montáž nových zařízení.

Aktuální informace: Projekt se realizuje.

 

Modernizace rozvodů bytového domu SVJ Lužická 14

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu Lužická 419/14, Olomouc
Výzva: č. 10
Výše dotace: 409 409 Kč
Celkové výdaje projektu: 1 225 031 Kč1)
Popis projektu: Provedením modernizace inženýrských sítí bude zajištěno snížení provozních rizik při používání uvedených zařízení, včetně zvýšení efektivity a snížení provozních nákladů. Současný stav zařízení je odpovídající stáří cca 40 let a jeho každodennímu využití nájemníky.

Aktuální informace: Projekt se realizuje.

 

Modernizace rozvodů bytového domu SVJ Nešporova 4,6,8

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu Nešporova 376/4, 377/6, 378/8, Olomouc
Výzva: č. 10
Výše dotace: 175 460 Kč
Celkové výdaje projektu: 596 899 Kč1)
Popis projektu: Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace rozvodů. Provedením modernizace inženýrských sítí bude zajištěno snížení provozních rizik při používání uvedených zařízení, včetně zvýšení efektivity a snížení provozních nákladů.

Aktuální informace: Projekt se realizuje.

 

Modernizace rozvodů bytového domu SVJ Nešporova 1, 3, 5

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu Nešporova 374/1, 373/3, 372/5, Olomouc
Výzva: č. 10
Výše dotace: 323 928 Kč
Celkové výdaje projektu: 956 507 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace rozvodů. V realizační fázi bude provedena demontáž původní splaškové kanalizace, vnitřních rozvodů vody a vnitřního plynovodu a následně bude provedena montáž nových zařízení.

Aktuální informace: Projekt se realizuje.

 

Výměna výtahu v bytovém domě Jeremiášova 432/10, Olomouc

Žadatel: Společenství vlastníků Jeremiášova 10, Olomouc - Povel
Výzva: č. 10
Výše dotace: 291 600 Kč
Celkové výdaje projektu: 1 452 360 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je kompletní výměna stávajícího osobního výtahu v bytovém domě Jeremiášova 432/10 za nový se zvýšenou nosností. Na základě inspekčních kontrol výtah vykazuje provozní rizika. Cílem projektu je zlepšení komfortu bydlení, snížení provozních nákladů výtahu a snížení bezpečnostních rizik plynoucích z provozu zastaralého výtahu.

Aktuální informace: Projekt je zrealizován.

 

Modernizace výtahů bytového domu SVJ Nešporova 1,3,5

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu Nešporova 374/1, 373/3, 372/5
Výzva: č. 8
Výše dotace: 877 472 Kč
Celkové výdaje projektu: 3 148 200 Kč1)
Popis projektu: Provedením modernizace výtahového zařízení chce projekt dosáhnout snížení provozních rizik včetně zvýšení efektivity a snížení provozních nákladů a nákladů na budoucí údržbu. Současný stav výtahového zařízení je odpovídající stáří cca 40 let a odpovídá jeho každodennímu využití nájemníky domu.

Aktuální informace: Projekt bude realizován 2011/2012.

 

Modernizace výtahů bytového domu SVJ Lužická 14

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu Lužická 419/14, Olomouc
Výzva: č. 8
Výše dotace: 844 974Kč
Celkové výdaje projektu: 3 182 300 Kč1)
Popis projektu: V realizační fázi bude provedena demontáž původní technologie výtahu ze šachty i strojovny a následně budou v šachtě nahrazena původní vodítka klece a závaží, výměna šachetních dveří za samouzavírací, plnostěnné opláštění stěn šachty a montáž nové technologie výtahu.

Aktuální informace: Projekt bude realizován 2011/2012.

 

Modernizace výtahů bytového domu SVJ Jeremiáše 14

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu Jeremiášova 434/14, Olomouc
Výzva: č. 8
Výše dotace: 292 491 Kč
Celkové výdaje projektu: 1 137 400 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace výtahových zařízení, jejíž cílem je snížení provozních rizik, zvýšení efektivity a snížení provozních nákladů a nákladů na budoucí provoz. Současný stav výtahového zařízení je odpovídající stáří cca 40 let a odpovídá jeho každodennímu využití nájemníky domu.

Aktuální informace: Projekt bude realizován 2011/2012.

 

Rekonstrukce výtahů bytového domu Trnkova 17, 19

Žadatel: Společenství pro dům Trnkova 535/17, 534/19, Olomouc – Nové Sady
Výzva: č. 8
Výše dotace: 649 980 Kč
Celkové výdaje projektu: 2 800 016 Kč1)
Popis projektu: Projekt řeší kompletní výměnu dvou osobních výtahů /320 kg/ v bytovém domě za výtah převodový bez protiváhy (nostnost 480 kg, 6 osob), s doplněním nástupní stanice na úrovni vstupu do objektu. Účelem stavby je nahradit technologicky zastaralý výtah k zajištění bezporuchového a ekonomického provozu, zlepšení jízdních vlastností, zvýšení bezpečnosti provozu a snížení hlučnosti.

Aktuální informace: Projekt bude realizován v roce 2012.

 

Modernizace výtahu bytového domu Zikova 16,18 Olomouc

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu Zikova 16,18
Výzva: č. 14
Výše dotace: 649 980 Kč
Celkové výdaje projektu: 3 082 997 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je výměna a modernizace dvou výtahů. Stávající výtahy nevyhovují současně platným předpisům a cílem generální výměny je náhrada původních a nevyhovujících výtajů za nové, které budou odpovídat současným legislativním a bezpečnostním standardům a směrnicím EU.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Modernizace výtahů a rozvodů bytového domu SVJ Jánského 10,12,14

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu Jánského 425/10, 426/12, 427/14
Výzva: č. 14
Výše dotace: 1 201 400 Kč
Celkové výdaje projektu: 5 277 265 Kč1)
Popis projektu: Provedením modernizace výtahového zařízení a inženýrských sítí bude zajištěno snížení provozních rizik při používání uvedených zařízení, včetně zvýšení efektivity a snížení provozních nákladů na jejich provoz a budoucí údržbu.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Odstranění provozních rizik výtahu

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek Schweitzerova 441/72, 442/70, Olomouc
Výzva: č. 14
Výše dotace: 600 000 Kč
Celkové výdaje projektu: 2 800 000 Kč1)
Popis projektu: Výměna stávajících výtahových kabin a technologie, zřízení nové stanice v rámci bezbariérového přístupu do domu.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Výměna výtahu v bytovém domě v Křovinách 410/4, Olomouc

Žadatel: Společenství pro dům V Křovinách 410/4, Olomouc, Povel
Výzva: č. 15
Výše dotace: 450 000 Kč
Celkové výdaje projektu: 1 444 400 Kč1)
Popis projektu: Projekt se týká kompletní výměny stávajícího osobního výtahu v bytovém domě. Na základě inspekčních kontrol vykazuje stávájící výtah provozní rizika. Bude provedena kompletní výměna stávajícího původního výtahu v domě za nový se zvýšenou nosností. Aktuální informace: Projekt v realizaci. Projekt má za cíl zvýšit komfort bydlení, snížení provozních nákladů výtahu a snížení bezpečnostních rizik plynoucích z provozu zastaralého výtahu.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Odstranění provozních rizik výtahu, rekonstrukce rozvodů byt. domu Trnkova 24

Žadatel: Stavební bytové družstvo Olomouc
Výzva: č. 15
Výše dotace: 643 960 Kč
Celkové výdaje projektu: 1 819 145 Kč1)
Popis projektu: Projekt spočívá v kompletní výměně osobního výtahu (320 kg) za nový výtah (nosnost 475 kg, 6 osob), s doplněním nástupní stanice na úrovni mezipodesty naproti zadnímu vstupu. Stáří stávajícího výtahu je 31 let. Dále bude provedena výměna rozvodů ZTI (voda). Cílem projektu je zkvalitnění technického vybavení domu a zajištění bezporuchového a ekonomického provozu bytového domu.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Rekonstrukce technického vybavení domu Rooseveltova 84

Žadatel: Stavební bytové družstvo Olomouc
Výzva: č. 15
Výše dotace: 500 000 Kč
Celkové výdaje projektu: 1 280 266 Kč1)
Popis projektu: Projekt spočívá ve výměně stávajícího osobního výtahu /320 kg/ za nový výtah s dobudováním nové stanice v úrovni mezipodesty. Cílem projektu je zkvalitnění technického vybavení domu a zajištění bezporuchového a ekonomického provozu bytového domu.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Odstranění provozních rizik výtahu Velkomoravská 63

Žadatel: Stavební bytové družstvo Olomouc
Výzva: č. 17
Výše dotace: 350 000 Kč
Celkové výdaje projektu: 1 100 000 Kč1)
Popis projektu: Projekt řeší odstranění provozních rizik výtahu v objektu bytového domu, zajištěné výměnou staré nevyhovující technologie za novou, se souvisejícími úpravami opláštění šachty výtahu.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Výměna technologie výtahu a opláštění výtahové šachty Schweitzerova 52, 54, 56

Žadatel: Společenství pro dům Schweitzerova 385, 386, 387 Olomouc
Výzva: č. 17
Výše dotace: 1 496 000 Kč
Celkové výdaje projektu: 3 900 000 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je výměna a modernizace tří výtahů v panelovém domě. Stávající výtahy nevyhovují současně platným předpisům a cílem generální výměny je náhrada původních a nevyhovujících výtahů za nové. Dojde k výměně opláštění výtahové šachty z původního drátěného na neprůhledné.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Přístavba výtahu Rooseveltova 342/113 Olomouc

Žadatel: Společenství vlastníků domu Rooseveltova 342/113 Olomouc – Nové Sady
Výzva: č. 17
Výše dotace: 250 000 Kč
Celkové výdaje projektu: 2 326 997 Kč1)
Popis projektu: Bude vybudován nový osobní výtah ve dvorní části bytového domu s 5 nástupními stanicemi ve všech podlažích bytového domu na jednotlivých pavlačích a hlavní stanice bude v úrovni okolního terénu v roku dvorní části domu s přístupem do suterénu. Výtah umožní bezbariérový přístup do všech částí bytového domu.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Odstranění provozních rizik výtahů Velkomoravská 59, 61 Olomouc

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek Velkomoravská 509/59 a 510/61 Olomouc
Výzva: č. 17
Výše dotace: 698 138 Kč
Celkové výdaje projektu: 2 760 000 Kč1)
Popis projektu: Projekt řeší odstranění provozních rizik výtahů v objektu. Bude provedena výměna staré nevyhovující technologie za novou se souvisejícími úpravami opláštění šachty výtahu.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Odstranění provozních rizik výtahů Trnkova 588/5 a 589/3 Olomouc

Žadatel: Společenství vlastníků bytů v domech Trnkova č. 588/5 a 589/3 Olomouc
Výzva: č. 17
Výše dotace: 1 000 000 Kč
Celkové výdaje projektu: 2 735 057 Kč1)
Popis projektu: Provedení kompletní výměny 2 osobních výtahů /320 kg/ v bytovém domě za nové výtahy (nosnost 475 kg, 6 osob), s doplněním nástupních stanic na úrovni vstupu do objekty.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Odstranění provozních rizik výtahů Heyrovského 404/23, 405/25, 406/27 Olomouc

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu na ulici Heyrovského č. 404/23, č. 405//25, č. 406/27 Olomouc
Výzva: č. 17
Výše dotace: 1 500 000 Kč
Celkové výdaje projektu: 4 077 855 Kč1)
Popis projektu: Provedení kompletní výměny 3 osobních výtahů /250 kg/ za nové /nosnost 580 kg, 7 osob/, s doplněním nástupních stanic na úrovni vstupu do objektu. Účelem stavby je zajištění bezporuchového a ekonomického provozu, zlepšení jízdních vlastností, zvýšení bezpečnosti provozu, snížení hlučnosti apod.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Odstranění provozních rizik výtahů Werichova 12, 14

Žadatel: Stavební bytové družstvo Olomouc
Výzva: č. 17
Výše dotace: 1 000 000 Kč
Celkové výdaje projektu: 2 735 057 Kč1)
Popis projektu: Projekt spočívá ve výměně stávajících osobních výtahů /320 kg/ za dva nové výtahy s dobudováním nové stanice v úrovni mezipodesty. Cílem projektu je zkvalitnění technického vybavení domu a zajištění bezporuchového a ekonomického provozu bytového domu. Stávající výtahy jsou z roku 1988.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Odstranění provozních rizik výtahů Trnkova 12, 14

Žadatel: Stavební bytové družstvo Olomouc
Výzva: č. 17
Výše dotace: 1 000 000 Kč
Celkové výdaje projektu: 2 735 057 Kč1)
Popis projektu: Účelem stavby je nahradit technicky zastaralé výtahy novými k zajištění bezporuchového a ekonomického provozu, zlepšení jízdních vlastností, zvýšení bezpečnosti provozu, snížení hlučnosti, čímž dojde ke zkvalitnění technického vybavení 8-podlažního bytového domu se suterénem.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Odstranění provozních rizik výtahů Zikova 6, 8

Žadatel: Stavební bytové družstvo Olomouc
Výzva: č. 17
Výše dotace: 1 000 000 Kč
Celkové výdaje projektu: 2 735 057 Kč1)
Popis projektu: Projekt spočívá ve výměně stávajících osobních výtahů /320 kg/ za dva nové výtahy s dobudováním nové stanice v úrovni mezipodesty.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Odstranění provozních rizik výtahu Jeremiášova 8, Olomouc

Žadatel: Společenství vlastníků Jeremiášova 431/8, Olomouc
Výzva: č. 17
Výše dotace: 450 000 Kč
Celkové výdaje projektu: 1 483 114 Kč1)
Popis projektu: Projekt spočívá ve výměně stávajícho osobního výtahu /250 kg/ za nový výtah (nosnost 400 kg, 5 osob). Stávající výtah je z roku 1979.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

Společenství vlastníků jednotek Schweitzerova 74 a 76 v Olomouci

Žadatel: Společenství vlastníků Jeremiášova 431/8, Olomouc
Výzva: č. 17
Výše dotace: 352 500 Kč
Celkové výdaje projektu: 1 200 000 Kč1)
Popis projektu: Výměna stávající výtahové kabiny a technologie, zřízení nové stanice v rámci bezbariérového přístupu do domu.

Aktuální informace: Projekt v realizaci.

 

1) celkové výdaje obsahují způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu