Vyhlášení výzvy č. 11 v rámci IPRM Revitalizace a regenerace sídliště

30. listopadu 2011 (st)

Vyhlášení výzvy v rámci IPRM Revitalizace a regenerace sídliště pro specifický cíl 1 Revitalizace zanedbaných nebo nedostatečně využívaných veřejných prostranství. Výzva č. 11 na opatření 1.3 Revitalizace veřejných prostranství. Vyhlášení výzvy v rámci IPRM Revitalizace a regenerace sídliště pro specifický cíl 1 Revitalizace a regenerace zanedbaných nebo nedostatečně využívaných prostranství.

Výzva č. 11 na opatření 1.3 Revitalizace veřejných prostranství

Statutární město Olomouc vyhlašuje dne 30.11.2011 uzavřenou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Revitalizace a regenerace sídliště pro specifický cíl 1Revitalizace a regenerace zanedbaných nebo nedostatečně využívaných prostranství na opatření 1.3 Revitalizace veřejných prostranství.

Zahájení příjmu žádostí od: 30.11.2011
Ukončení příjmu žádostí: žadatelé budou o ukončení výzvy informování 10 pracovních dní předem
Alokace: 82,4 mil. Kč
Oprávnění příjemci: obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích)
Zaměření výzvy: revitalizace veřejných prostranství
Podporované aktivity: úpravy sídlištního prostoru,
parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře;
výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury,
výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury,
budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití;
Výše podpory: 85 % ze způsobilých výdajů projektu
Místo realizace projektů: vybrané území v částech Povel, Nové Sady, Nový svět, Hodolany

Přiložené dokumenty: