Prioritní osy

25. listopadu 2011 (pá)

Prioritní osy navazují na rozčlenění cílů dokumentu IPRM Revitalizace a regenerace sídliště, tedy na jednotlivé specifické cíle a jednotlivá opatření. V rámci každého opatření jsou definovány aktivity, které lze podporovat.

 

1. Revitalizace zanedbaných nebo nedostatečně využívaných veřejných prostranství

Opatření 1.1 Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch kromě rekreačních

Podporované aktivity opatření:

 • úpravy sídlištního prostoru – např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch
 • parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře (lavičky apod.)
 • výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. spojek místních komunikací, parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových stěn
 • výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení na zpomalení odtoku přívalových vod, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení
 • další zlepšení veřejné infrastruktury v rámci sídlištních celků

Opatření 1.2 Budování či modernizace volně přístupných rekreačních ploch

Podporované aktivity opatření:

 • budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití

Opatření 1.3 Revitalizace veřejných prostranství

Podporované aktivity opatření:

 • úpravy sídlištního prostoru – např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch
 • parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře (lavičky apod.)
 • výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. spojek místních komunikací, parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových stěn
 • výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení na zpomalení odtoku přívalových vod, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení
 • budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití

 

2. Modernizace bytových domů

Opatření 2.1 Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení

Podporované aktivity opatření:

 • zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí
 • zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov

Opatření 2.2 Odstranění statických poruch domů, výměny a modernizace lodžií

Podporované aktivity opatření:

 • práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu
 • sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby
 • výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí

Opatření 2.3 Modernizace, rekonstrukce technického vybavení domů

Podporované aktivity opatření:

 • modernizace, rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů)

 

3.Sociální integrace, rozvoj a zvýšení vzdělanosti

Opatření 3.1 Sociální integrace, podpora vzdělávání a zaměstnanosti, rozvoj související infrastruktury

Podporované aktivity opatření:

 • podpora sociální integrace členů sociálně vyloučených skupin obyvatel, vzdělávání dětí i dospělých z této cílové skupiny, snížení výskytu sociálně patologických jevů zejména v místech s vysokou koncentrací sociálně vyloučených skupin obyvatel, rozvoje služeb, v oblasti vzdělávání, aktivity vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti a/nebo uplatnitelnosti na trhu práce nezaměstnaných nebo nezaměstnaností ohrožených osob, dále služby sociální péče – podpora seniorů, zdravotně i duševně nemocných doprovodné investice do infrastruktury (např. různé formy sociálního bydlení)